reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-15(18)/2015/3907/X/CWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, przedsiębiorstwa energetycznego "RINDIPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2f oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), zwanej dalej"ustawą -Prawo energetyczne"oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego

"RINDIPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z dnia 30 kwietnia 2015 r., uzupełnionego późniejszymi pismami, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

taryfę dla ciepła (dziesiątą) ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 1 roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 4 maja 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat ustalone dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródła ciepła zlokalizowanego w Chojnicach oraz stawki opłat dla odbiorców dla których świadczona jest usługa przesyłania i dystrybucji ciepła z wykorzystaniem sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w Hajnówce, zostały ustalone na podstawie planowanych uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Natomiast ceny ciepła dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło wytwarzane w źródłach zlokalizowanych w Hajnówce, zostały ustalone, na podstawie § 13 rozporządzenia taryfowego. Okres stosowania taryfy ustalono zgodnie z § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji
w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja wraz z taryfą, stanowiącą załącznik do decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia we właściwych miejscowo wojewódzkich dziennikach urzędowych.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwych miejscowo wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)"RINDIPOL" SA., ul. Przemysłowa 13B, 89-620 Chojnice

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

3)Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

4)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 30.04.2015 r. na rachunek:
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Główny specjalista w Północnym Oddziale Terenowym

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Celestyn Wojewódka


RINDIPOL S.A.

z siedzibą

w Chojnicach

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 23 września 2015 r.

nr OGD-4210-15(18)/2015/3907/X/CWo

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2015 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.3

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.4

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.5

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.6

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.8

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. 8

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

? ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),

? rozporządzenie taryfowe - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);

? rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

? przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. RINDIPOL S.A. 89 - 620 Chojnice, ul. Przemysłowa 13 B, zwane dalej RINDIPOL,

? odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

? odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek;

? źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

? sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenialub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

? węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

? przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

? instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

? obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

? układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

? grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

? moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

? zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

? warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

? K - źródło ciepła, zlokalizowane w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej 13 B, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy i oleju opałowego,

? współpracujące ze sobą źródła ciepła, zlokalizowane w Hajnówce, przy ul. 3 Maja 51:

M - w którym wytwarzane w kogeneracji ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

B - w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy,

O - w którym ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

RINDIPOL prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło i produkcją energii elektrycznej na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/1072/3907/W/OWA/2003/RK z dnia 23 stycznia 2003 r. (zmieniona późniejszymi decyzjami),

- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/1050/3907/W/OWA/2003/RK z dnia 23 stycznia 2003 r. (zmieniona późniejszymi decyzjami),

- wytwarzania energii elektrycznej Nr WEE/2552/3907/W/OGD/2013/CWo z dnia 6 sierpnia 2013 r. (sprostowana postanowieniem).

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

- Grupa WI-1 - odbiorcy końcowi, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K, dostarczane jest do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez RINDIPOL,

- Grupa WI-2 - odbiorcy końcowi, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K, dostarczane jest do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

- Grupa WI-3 - odbiorca końcowy, któremu ciepło wytwarzane w źródle ciepła K, dostarczane jest do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

- Grupa WW-1 - odbiorca, któremu ciepło wytwarzane w źródłach ciepła M, B i O, dostarczane jest do sieci ciepłowniczej odbiorcy poprzez sieć ciepłowniczą Rindipol, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda o maksymalnej temperaturze 1300 C,

- Grupa WW-1a - odbiorcy końcowi, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła M, B i O, dostarczane jest do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda o maksymalnej temperaturze 1300 C, stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych,

- Grupa NW-1 - odbiorcy końcowi, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła M, B i O, dostarczane jest do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda o maksymalnej temperaturze 900 C, stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych,

- Grupa SW-1 - odbiorca końcowy, któremu ciepło wytwarzane w źródłach ciepła M, B i O, dostarczane jest do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda o maksymalnej temperaturze 1100 C, stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych,

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców WI -1

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

75 226,29

rata miesięczna

6 268,86

cena ciepła

zł/GJ

36,34

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,50

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

18 648,60

rata miesięczna

1 554,05

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

10,24

Grupa odbiorców WI - 2

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

75 226,29

rata miesięczna

6 268,86

cena ciepła

zł/GJ

36,34

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,50

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

14 108,53

rata miesięczna

1 175,71

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,20

Grupa odbiorców WI - 3

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

75 226,29

rata miesięczna

6 268,86

cena ciepła

zł/GJ

36,83

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,50

Grupa odbiorców WW -1

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

62 707,32

rata miesięczna

5 225,61

cena ciepła

zł/GJ

30,69

cena nośnika ciepła

zł/m3

11,16

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

13 215,99

rata miesięczna

1 101,33

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,33

Grupa odbiorców WW -1a

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

62 707,32

rata miesięczna

5 225,61

cena ciepła

zł/GJ

30,69

cena nośnika ciepła

zł/m3

11,16

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

13 215,99

rata miesięczna

1 101,33

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,82

Grupa odbiorców NW -1

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

62 707,32

rata miesięczna

5 225,61

cena ciepła

zł/GJ

30,69

cena nośnika ciepła

zł/m3

11,16

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

29 362,78

rata miesięczna

2 446,90

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

15,40

Grupa odbiorców SW- 1

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

62 707,32

rata miesięczna

5 225,61

cena ciepła

zł/GJ

30,69

cena nośnika ciepła

zł/m3

11,16

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

9 555,13

rata miesięczna

796,26

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,07

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci

przyłącze z rur preizolowanych

Za 1 mb przyłącza

Na terenie bez nawierzchni utwardzonej

Na terenie z nawierzchnią utwardzoną

stawka (zł/mb przyłącza)

1.

Dn=25/90

113,48

157,28

2.

Dn=32/110

124,20

167,98

3.

Dn=40/110

132,79

176,58

4

Dn=50/125

152,09

197,71

5.

Dn=65/140

165,32

210,94

6.

Dn=80/160

184,12

231,56

7.

Dn=100/200

196,45

243,89

8.

Dn=125/225

238,59

287,86

9.

Dn=150/250

244,23

293,49

10.

Dn=200/250

266,83

316,09

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

  1. niedotrzymania przez RINDIPOL standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
  3. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  4. nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

RINDIPOL wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Stanisław Karnowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama