reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wojewody Podlaskiego

z dnia 22 września 2015r.

do porozumienia z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Białystok prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

zawarty pomiędzy: Wojewodą Podlaskim - Andrzejem Meyerem, zwanym dalej "Powierzającym", a Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Tadeusza Truskolaskiego, zwanym dalej "Przyjmującym"

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525), art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015r. poz. 397 i 774), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz.1045) oraz uchwały Rady Miasta Białystok nr LXIII/715/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Białegostoku, a Wojewodą Podlaskim, dotyczącego powierzenia Miastu Białystok prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. W porozumieniu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Białystok prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3794), zwanym dalej "Porozumieniem", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

zabytków nieruchomych, znajdujących się na terenach zamkniętych, zgodnych z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).";

2) w § 3 w pkt 5 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), w tym wydawanie pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości, jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek.".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego aneksu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Aneks do porozumienia wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Aneks do porozumienia zostaje sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla Powierzającego, Przyjmującego i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powierzający
Wojewoda Podlaski

Andrzej Meyer

Przyjmujący
Prezydent Miasta Białegostoku

Tadeusz Truskolaski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama