reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/105/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/99/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/99/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/99/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 7. Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zmieniony Uchwałą Nr VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 891 797,00 zł,

2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 404 202,00 zł,

3) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 808 203,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Brańsk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 27 534 663,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17 303 195,00 zł,

b) dochody majątkowe - 10 231 468,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 29 974 264,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 13 962 646,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 16 011 618,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 2 439 601,00 zł - zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50" w wysokości - 808 203,00 zł,

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 631 398,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/105/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/105/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/105/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 18 września 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi § 6297 po zakończeniu zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 18 550,00 zł, po zakończeniu realizacji zadania "Modernizacja - Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica" zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 18 863,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6330 zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 691 797,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. : "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50".

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11 766,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

W rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11 880,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji do spaw referendum.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi § 4300 zwiększono wydatki na badania laboratoryjne wody i ścieków o kwotę 10 000,00 zł, po zakończeniu realizacji zadań "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" i "Modernizacja - Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica" w § 6057 zwiększono wydatki o kwotę 37 413,00 zł, w tym na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" - 18 550,00 zł, na realizację zadania "Modernizacja - Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica" - 18 863,00 zł, w § 6059 po zakończeniu realizacji zadań "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" zmniejszono wydatki o kwotę 9 724,00 zł i po zakończeniu realizacji zadań "Modernizacja - Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica" zmniejszono wydatki o kwotę 8 863,00 zł.

W rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, jednocześnie w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 -Dostarczanie wody § 4170 zwiększono wydatki na opracowanie operatu wodnoprawnego o kwotę 2800,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 zwiększono wydatki na zakup żwiru do remontu i bieżących napraw dróg gminnych o kwotę 40 000,00 zł, w § 6050 zwiększono wydatki na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły" o kwotę 1 740,00 zł, zmniejszono wydatki na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy" o kwotę 1 531,00 zł, zwiększono wydatki na realizację zadania pn. : "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50" o kwotę 808 203,00 zł, (1 740 - 1 531 + 808 203 = 808 412), w § 6059 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. : "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50" o kwotę 691 797,00 zł. Wydatki na zadanie pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50" wysokości 808 203,00 zł w części finansowanej środkami własnymi będą pokryte pożyczką długoterminową, a wydatki w wysokości 691 797,00 zł w części finansowanej z budżetu państwa będą pokryte pożyczką krótkoterminową.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł, jednocześnie w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 700,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 700,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 2 000,00 zł.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych kwotę 2 500,00 zł.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 500,00 zł, jednocześnie w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 200,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 7 500,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 150,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7 500,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 1 000,00 zł.

W rozdz. 80110 - Gimnazja § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 150,00 zł.

W rozdz. 80146 - Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł.

W rozdz. 80148 - Stołówki szkolne § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na naprawę piekarnika o kwotę 1 000,00 zł.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 4600 zwiększono wydatki na opłacenie kary za nieosiągnięcie w 2013 roku wymagalnego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła o kwotę 1 200,00 zł.

W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 200,00 zł.

W rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 385,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na usługi remontowe o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

W dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe po zakończeniu realizacji zadań "Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu" i "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie" zwiększono wydatki w § 6050 o kwotę 113,00 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 po zwiększeniu dotacji celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r w § 4170 zwiększono wydatki o kwotę 2 930,00 zł: na wsparcie informatyczne obwodowej komisji wyborczej (operator OKW) - 2 250,00 zł, na działalność koordynatora ds. informatyki - 680,00 zł, w § 4210 o kwotę 5 450,00 zł: na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 1 800,00 zł,
na wydatki kancelaryjne - 2 700,00 zł, na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu - 950,00 zł, w § 4300 o kwotę 1 951,00 zł: na druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby OKW - 225,00 zł, na plakatowanie obwieszczeń wyborczych - 90,00 zł, sporządzenie spisów wyborców - 1 276,00 zł, na druk formularzy i protokołów do głosowania - 18,00 zł, na pokrycie kosztów głosowania przez pełnomocnika - 180,00 zł, na pokrycie kosztów głosowania korespondencyjnego - 162,00 zł, w § 4410 o kwotę
1 435,00 zł: na transport kart do głosowania - 135,00 zł, na diety podróżne - 1 300,00 zł.

W rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 3030 po otrzymaniu dotacji celowej na diety członków obwodowych komisji do spaw referendum zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 11 880,00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeniesiono wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Wrozdz. 80110 - Gimnazja w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeniesiono wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zmieniono nazwę zadania z "Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk" na "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/105/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/105/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/105/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 18 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

§

2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

5 647 894,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

1 500 000,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

2 404 202,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1 631 398,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

112 294,00

Rozchody ogółem:

3 208 293,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

691 797,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

112 294,00

2 404 202,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama