Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/12, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego i po uzyskaniu opinii Wójta Juchnowca Kościelnego - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Drogę powiatową nr 1549B pozbawia się kategorii drogi powiatowej w części przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/12, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Anna Grycuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe