Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/89/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, 2015 r. poz. 528, poz. 774) , art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) w związku z art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 3 ust 1 uchwały Nr VII/58/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie Gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 160 poz. 1852), zmienionej uchwałą Nr XVII/129/12 Rady Gminy Gródek z dnia 24 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 763), uchwałą Nr XXXIV/250/13 Rady Gminy Gródek z dnia 13 września 2013r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3438), uchwałą Nr XL/302/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1903) i uchwałą Nr VIII/66/15 Rady Gminy Gródek z dnia 29 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2274) w tabeli dodaje się wiersz 33, w brzmieniu podanym poniżej:

L.p.

Nazwisko i imię inkasenta

Teren działania

33

Łowicka Leoniła

Sołectwo Mieleszki

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe