Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/90/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 l ust. 2 i art. 6 q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) uchwala się, co następuje:

§ 1. W tabeli w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLI/317/14 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 2527), zmienionej uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Gminy Gródek dnia 29 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2275), dodaje się wiersz 33 w brzmieniu określonym poniżej:

Lp.

Nazwisko i imię inkasenta

Nazwa sołectwa

33.

Łowicka Leoniła

Mieleszki

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe