Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/93/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gródek lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/278/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gródek lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 173 poz. 2167) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: "Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z dłużnikiem.";

2) § 8 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: "Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawniony jest w zakresie:

1) umarzania wierzytelności:

a) Wójt Gminy Gródek w odniesieniu do wierzytelności Urzędu Gminy:

- jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza jednorazowo 10 000 zł,

- po uzyskaniu zgody Rady Gminy, jeżeli kwota wierzytelności przekracza 10 000 zł,

b) Kierownik jednostki organizacyjnej gminy w odniesieniu do przypadających tej jednostce wierzytelności, jeżeli kwota wierzytelności z jednego tytułu prawnego nie przekracza lub jest równa kwocie 500 zł,

2) rozkładania na raty i odraczania terminów płatności wierzytelności pieniężnych:

a) Wójt Gminy Gródek w odniesieniu do wierzytelności Urzędu Gminy,

b) Kierownik jednostki organizacyjnej gminy w odniesieniu do przypadających tej jednostce wierzytelności, jeżeli kwota wierzytelności z jednego tytułu prawnego nie przekracza lub jest równa kwocie 2 000 zł. ";

3) § 8 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: "Organem upoważnionym do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy:

a) przekraczających jednorazowo kwotę 500 zł z jednego tytułu prawnego w przypadku umarzania jest Wójt Gminy Gródek na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a

b) przekraczających jednorazowo kwotę 2 000 zł z jednego tytułu prawnego w przypadku odraczania lub rozkładania na raty jest Wójt Gminy Gródek. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe