Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art.9 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn,. zm.), art. 9 ust.l, art. 11 ust. 1, art. 13 ust.l, art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.), art. 2, art. 8. ust. 1 i 2 pkt 2, art. 9 ust.1, art. 10 art. 12, art. 18 ust 1,3 i 4, art. 19 ust. 1 i2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 642, z późn. zm.)

§ 1. 1. Z dniem 01.01.2016r. dokonuje się utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach w skład którego wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach oraz Świetlica Wiejska w Jabłoni Kościelnej

2. Gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach będzie zwana dalej "Ośrodkiem".

3. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru
gminnych instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowych Piekutach przy ul. Główna 23 A, a terenem działania jest
obszar Gminy Nowe Piekuty.

§ 3. 1. Nadaje się akt o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do zadań Ośrodka należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania
działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Nowe Piekuty.

3. Szczegółowy zakres działalności Ośrodka określa Statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 4. 1. Składnikiem majątkowym Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach będą pomieszczenia należące do Gminy Nowe Piekuty mieszczące się w budynku przy ul. Głównej 23 A w Nowych Piekutach

2. Pracownicy Urzędu Gminy Nowe Piekuty świadczący pracę w urzędzie staną się z dniem 01.01.2016 roku pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, który przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy

§ 5. 1. Działalność Ośrodka będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Gminy.

2. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej
działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
darowizn oraz innych źródeł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 01.01.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 24 września 2015 r.

AKT

o utworzeniu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art.9 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn,. zm.), art. 9 ust.l, art. 11 ust. 1, art. 13 ust.l, art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.), art. 2, art. 8. ust. 1 i 2 pkt 2, art. 9 ust.1, art. 10 art. 12, art. 18 ust 1,3 i 4, art. 19 ust. 1 i2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 642, z późn. zm)

Rada Gminy Nowe Piekuty
tworzy
z dniem 01.01.2016r.
samorządową instytucję kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość Nowe Piekuty.

2. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej; pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji; udostępnianie, gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych. Ośrodek może wykonywać także działalność, która nie mieści się w pojęciu działalności kulturalnej z zastrzeżeniem, że ta dodatkowa działalność nie będzie kolidować z prowadzeniem działalności kulturalnej i nie będzie obejmować zadań, których realizacja jest przedmiotem odrębnej, wyłącznej regulacji innych ustaw.

3. Gminny Ośrodek Kultury nie jest instytucją artystyczną.

4. Gminny Ośrodek Kultury będzie prowadził działalność kulturalną w formie domu kultury oraz biblioteki i świetlicy wiejskiej.

5. Źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja organizatora oraz środki uzyskiwane z dochodów własnych i innych źródeł.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 24 września 2015 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

5) Ustawy z dnia 29 września 1998 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

7) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741, ze zm.)

8) Aktu o utworzeniu,

9) Niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowe Piekuty,
zwana dalej Gminą.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy. Ośrodek wykonuje swoje zadania przy pomocy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Piekutach oraz Świetlicy Wiejskiej w Jabłoni Kościelnej..

3. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

4. Ośrodek posiada osobowość prawną.

5. Ośrodek otrzymuje niezbędne do prowadzenia działalności nieruchomości na zasadzie odrębnych
przepisów.

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowych Piekutach przy ul. Głównej 23 A.

2. Ośrodek swoją działalność będzie również prowadził w Świetlicy Wiejskiej w Jabłoni Kościelnej.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. Pieczęć może dodatkowo zawierać numer
NIP i numer REGON.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania własne w zakresie:

1) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,

2) wychowania, edukacji, rekreacji i kultury fizycznej,

3) zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa,

§ 5. 1. Podstawowe zadania Ośrodka:

1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

b) tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i
sztuką

c) otaczanie opieką twórczości ludowej i folklorystycznej,

d) tworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków uczestnictwa w zespołach i kołach zainteresowań,

e) dbanie o dziedzictwo narodowe, w tym pamiątki historyczne, dokumenty i zabytki związane z terenem Gminy,

f) gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących własnego regionu i gminy,

g) działania na rzecz edukacji ekologicznej,

h) działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi,

i) promocja Gminy, w szczególności przez wydarzenia i inicjatywy kulturalne, kulturotwórcze i sportowe zainicjowane przez Ośrodek,

2) w zakresie upowszechniania czytelnictwa:

a) gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

b) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

c) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami,

d) organizacja spotkań literackich i wieczorów autorskich,

e) prowadzenie punktu publicznego dostępu do Internetu,

3) w zakresie edukacji, rekreacji i kultury fizycznej:

a) utrzymanie i eksploatacja powierzonych Ośrodkowi urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych,

b) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez,

c) współdziałanie z klubami sportowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy w zakresie kalendarza imprez,

d) upowszechnianie turystyki.

§ 6. 1. Zadania statutowe Ośrodek realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1) imprez kulturalnych, sportowych i konkursów,

2) stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych,

3) różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

§ 7. 1. Ośrodek może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, występy, wystawy i odczyty,

2) prowadzić imprezy sportowe, rozrywkowe i turystyczne,

3) prowadzić działalność wydawniczą,

4) świadczyć usługi w zakresie wynajmu lokali i sprzętu,

5) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne z zakresu kultury,

6) prowadzić ogniska tematyczne: edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne i inne - w zależności od potrzeb społeczności lokalnej.

§ 8. 1. Ośrodek swoje zadania realizuje w oparciu o:

1) samodzielnie opracowywane programy działalności,

2) roczny harmonogram działania zatwierdzony przez Wójta.

§ 9. 1. Ośrodek współpracuje z:

1) szkołami, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami, placówkami i jednostkami działającymi na
terenie gminy,

2) instytucjami kultury, w tym ośrodkami kultury i bibliotekami,

3) innymi podmiotami o zasięgu ponadlokalnym.

Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

2. Ośrodkiem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności
Dyrektor.

3. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach.

4. Na czas nieobecności dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując pisemnie o tym fakcie
Wójta.

5. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym pracowników Ośrodka.

6. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

§ 11. 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością,

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

3) zarządzanie majątkiem Ośrodka,

4) polityka kadrowa,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego,

8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących
zadań własnych,

9) zapewnienie i przestrzeganie warunków pracy, bhp, zabezpieczenia ppoż. oraz inne zadania
wynikające z przepisów szczególnych,

10) realizacja zadań w zakresie rozbudowy, przebudowy, remontów i wyposażenia powierzonych
Ośrodkowi obiektów i urządzeń.

§ 12. Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta.

§ 13. Przy Ośrodku Kultury może działać rada programowa lub inny organ o charakterze doradczym i
opiniodawczym. Organizację i tryb jego działania określa regulamin nadany przez dyrektora Ośrodka
Kultury, po konsultacji z Wójtem.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14. 1. Ośrodek jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących
samorządowych instytucji kultury.

2. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

§ 15. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji Gminy, która zapewnia środki niezbędne do
prowadzenia jak najszerszej działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta
działalność jest prowadzona, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

2. Ośrodek może pozyskiwać dochody między innymi z:

1) wynajmu pomieszczeń i mienia,

2) sprzedaży wydawnictw i publikacji,

3) usług reklamowych,

4) prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów,

5) organizacji imprez zlecanych przez inne podmioty,

6) organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych,

7) sprzedaży wyrobów sztuki profesjonalnej i amatorskiej,

8) wykonywania innych zleceń i zamówień podmiotów zewnętrznych.

9) spadków, zapisów i darowizn

10) opłat uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne

§ 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, sporządzony przez
Dyrektora, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustalonej
przez Gminę.

2. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor Ośrodka.

§ 17. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne
przepisy.

§ 18. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Ośrodka sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Likwidacja lub podział Ośrodka następuje na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110 z
1997 roku, poz. 721, ze zm.), na podstawie uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty.

§ 20. Zmiany statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym do jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe