Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/62/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357 ), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże w wymiarze 24 godziny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe