Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50a ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, poz. 915, z 2015 r. poz. 390), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny za przewóz środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustowa w następującej wysokościach:

1) na terenie Miasta Augustów, z wyłączeniem trasy do Przewięzi:

a) bilet normalny - 2,60 zł,

b) bilet ulgowy - 1,30 zł,

c) bilet całodniowy normalny - 8,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

d) bilet całodniowy ulgowy - 4,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

e) bilet dekadowy normalny - 32,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych, z zastrzeżeniem § 2,

f) bilet dekadowy ulgowy - 16,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych, z zastrzeżeniem § 2,

g) bilet miesięczny normalny - 67,00 zł - do kupienia wyłącznie w siedzibie przewoźnika, z zastrzeżeniem § 2,

h) bilet miesięczny ulgowy - 33,50 zł - do kupienia wyłącznie w siedzibie przewoźnika, z zastrzeżeniem § 2;

2) na trasie do Przewięzi:

a) bilet normalny - 3,90 zł,

b) bilet ulgowy - 1,30 zł;

3) przewóz psa, bagażu z wyłączeniem psów przewodników i wózków dziecięcych oraz inwalidzkich
- w wysokości biletu osoby przewożącej (za bagaż należy uważać przewożony przedmiot o wymiarach przekraczających 80x60x40 cm);

4) linie specjalne:

a) bilet normalny - 4,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych,

b) bilet ulgowy - 2,00 zł - do kupienia wyłącznie w automatach biletowych;

5) opłata karna (za przejazd bez odpowiedniego lub ważnego biletu; braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; niezapłacenia należności
za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt; za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu):

a) gotówkowa - 90,00 zł,

b) gotówkowa za bagaż i zwierzęta - 45,00 zł,

c) kredytowa - 110,00 zł,

d) kredytowa za bagaż i zwierzęta - 55,00 zł;

6) opłata manipulacyjna - ustalona z uwzględnieniem ponoszonych przez przewoźnika kosztów czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty karnej, w wysokości nie wyższej niż 10 % tej opłaty określonej w pkt 5.

§ 2. Posiadacze Kart Dużej Rodziny są uprawnieni do ulgi w wysokości 40% na zakup imiennych biletów dekadowych i miesięcznych - do kupienia wyłącznie w siedzibie przewoźnika. Osoba podczas przejazdu wraz z biletem winna posiadać Kartę Dużej Rodziny.

§ 3. Do korzystania z biletów ulgowych w przejazdach środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studenci na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej,

2) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności,

3) kombatanci - na podstawie legitymacji lub innych dokumentów,

4) emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta, rencisty lub innego dokumentu świadczącego o statusie emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości,

5) pobierający świadczenia przedemerytalne - na podstawie decyzji ZUS o przyznaniu tych świadczeń wraz z dokumentem tożsamości.

§ 4. Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są:

1) uczące się niepełnosprawne dzieci i ucząca się niepełnosprawna młodzież oraz ich opiekunowie
- na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej, zaświadczenia dyrektora szkoły lub dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność; opiekunowie podróżujący po podopiecznego lub po jego odwiezieniu
- na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego lub zaświadczenie dyrektora szkoły,

2) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym wraz z opiekunem - na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności,

3) osoby powyżej 70 roku życia - na podstawie dokumentu tożsamości,

4) osoby legitymujące się legitymacją "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi",

5) dzieci od dnia urodzenia do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończą 6 lat - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna lub dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka,

6) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego - wojskowego,

7) eurodeputowani, posłowie i senatorowie - na podstawie legitymacji eurodeputowanego, poselskiej bądź senatorskiej,

8) osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem
- na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc uchwała NR X/73/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 306 poz. 3954) .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe