Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Augustowa i nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Radę Seniorów Miasta Augustowa.

§ 2. Radzie Seniorów Miasta Augustowa nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik do uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 września 2015 r.

STATUT
Rady Seniorów Miasta Augustowa

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Rada Seniorów Miasta Augustowa, zwana dalej Radą Seniorów składa się z:

a) przedstawicieli osób starszych - mieszkańców Miasta Augustowa,

b) przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

2. Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

3. Statut Rady Seniorów Miasta Augustowa, zwany dalej Statutem, określa tryb wyboru jej członków i zasady działania Rady Seniorów.

4. Terenem działania Rady Seniorów jest Miasto Augustów.

5. Za osoby starsze (seniorów, osoby w wieku senioralnym), o których mowa w niniejszym Statucie uznaje się osoby mające ukończone 60 rok życia.

6. W skład Rady Seniorów wchodzi 9 osób wybieranych na zebraniu wyborczym zarządzonym przez Burmistrza Miasta Augustowa.

7. Wskazane jest, aby co najmniej połowę składu Rady Seniorów tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Rozdział 2.
Zakres działania Rady Seniorów

§ 2. 1. Rada Seniorów podejmuje działania mające na celu integrację augustowskiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Augustowa.

2. Do zadań Rady Seniorów należy:

a) inicjowanie przedsięwzięć promujących integrację społeczną seniorów, wzmacnianie ich aktywności obywatelskiej oraz inicjowanie działań służących ochronie praw i poszanowania godności osób w wieku senioralnym,

b) współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi działającymi na rzecz środowiska seniorów na terenie Miasta Augustowa, monitorowanie potrzeb osób starszych w zakresie pomocy społecznej i usług opiekuńczych, doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,

c) współpraca z władzami Miasta Augustowa przy opiniowaniu działań dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym przedstawianych w miejskich planach i programach dotyczących seniorów oraz w innych sprawach dotyczących osób starszych,

d) formułowanie wniosków dotyczących działań zmierzających do wspierania aktywności ludzi starszych, w tym do zapewnienia im dostępu do edukacji, kultury, form wypoczynku, sportu, rekreacji,

e) zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów oraz przełamywanie stereotypów w postrzeganiu ich społecznej roli,

f) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym,

g) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach realizowanych na rzecz seniorów na terenie Miasta Augustowa,

h) aktywizowanie działań osób starszych na rzecz lokalnej społeczności,

i) współpraca oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów z innych miejscowości.

Rozdział 3.
Tryb wybierania i odwoływania członków Rady Seniorów

§ 3. 1. Wybory do Rady Seniorów zarządza Burmistrz Miasta Augustowa wyznaczając termin zgłaszania kandydatów nie krótszy niż 2 tygodnie od opublikowania zarządzenia oraz termin zebrania wyborczego. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu umieszcza się informację o trybie zgłaszania kandydatów. Burmistrz wydaje zarządzenie co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji Rady Seniorów.

2. Wybory przeprowadza Burmistrz Miasta Augustowa, w tym przyjmuje zgłoszenia kandydatów, dokonuje ich formalnej weryfikacji, przeprowadza wybory na zgromadzeniu wyborczym i podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomości. Dla przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta Augustowa może powołać Komisję Wyborczą.

3. Kandydatów na członków Rady Seniorów zgłaszają:

a) przedstawiciele osób starszych, którzy mieszkają na terenie Miasta Augustowa,

b) przedstawiciele instytucji, które zajmują się problemami osób starszych na terenie Miasta Augustowa,

c) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

4. Zgłoszenia, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Statutu, dokonują:

a) w przypadku określonym w ust. 3 lit. a - sam kandydat posiadający poparcie co najmniej 15 osób starszych mieszkających na terenie Miasta Augustowa, którzy wyrazili to poparcie poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście poparcia określonej w załączniku nr 2 do Statutu, którą to listę załącza się do zgłoszenia,

b) w przypadku określonym w ust. 3 lit. b i c - właściwe władze instytucji i podmiotów.

5. Każda instytucja i podmiot o których mowa w ust. 3 lit. b i c może zgłosić tylko jednego kandydata.

6. Każdy senior - mieszkaniec Augustowa - może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady Seniorów będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

7. Zgłoszeni kandydaci muszą złożyć pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów oraz oświadczenie o treści określonej załącznikiem nr 3 do Statutu, które to oświadczenie załącza się do zgłoszenia.

8. Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz kandydatów wraz z informacją że kandydat został zgłoszony przez grupę mieszkańców lub z informacją o nazwie podmiotu zgłaszającego kandydata oraz z informacją o kandydacie podaną przez kandydata w treści oświadczenia o którym mowa w ust. 7.

9. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli zostało zgłoszonych 9, kandydatów. Osoby te zostają członkami Rady Seniorów z upływem dnia, na który wyznaczono zebranie wyborcze.

10. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń kandydatów niż 9 Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza dodatkowy termin zgłaszania kandydatów nie krótszy niż 2 tygodnie od upływu pierwszego terminu i jeżeli istnieje taka potrzeba ustala nowy termin zebrania wyborczego.

11. Jeżeli po upływie drugiego terminu liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 9 Rada Seniorów działa w takim mniejszym składzie liczebnym, jednakże nie mniejszym niż 5 osób.

12. Jeżeli po upływie drugiego terminu liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 5 kandydatów, Rada Seniorów nie funkcjonuje, a dotychczasowi członkowie przestają pełnić swoją funkcję. Burmistrz Miasta Augustowa zarządza kolejne wybory do Rady Seniorów po upływie roku.

13. Wybory przeprowadza się w ten sposób, iż na zebraniu wyborczym każdy z kandydatów otrzymuje kartę do głosowania z imionami i nazwiskami wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz z informacją że kandydat został zgłoszony przez grupę mieszkańców lub z informacją o nazwie podmiotu zgłaszającego kandydata.

14. Każdy z kandydatów może oddać do 9 głosów na zgłoszonych kandydatów poprzez postawienie do 9 znaków x w kratkach przy ich nazwiskach.

15. Postawienie więcej niż 9 znaków x na karcie do głosowania oznacza nieważność wszystkich głosów na danej karcie. Można postawić mniejszą ilość znaków x.

16. Wybranych do Rady Seniorów zostaje 9 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

17. W przypadku gdy kilku kandydatów do Rady uzyska równą liczbę głosów, co powoduje, że nie można ustalić liczby wybranych członków w ilości 9 osób, odbywa się drugie głosowanie między tymi kandydatami, którzy uzyskali równą liczbę głosów, a ich wybór spowodowałby przekroczenie liczby 9 członków Rady Seniorów. Na karcie do głosowania znajdują się tylko nazwiska ww. kandydatów uzyskujących taką samą liczbę głosów, a każdy z głosujących ma tyle głosów ile pozostało miejsc do obsadzenia w Radzie Seniorów.

18. Jeżeli ponowne głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia wybór członków Rady Seniorów na dotychczas nieobsadzone miejsca następuje w drodze losowania spośród kandydatów mających taką samą liczbę głosów w drugim głosowaniu.

§ 4. 1. Rada Seniorów może odwołać członka Rady Seniorów ze swego składu przed zakończeniem kadencji Rady z powodu:

a) rezygnacji członka Rady Seniorów z udziału w Radzie Seniorów,

b) wniosku podmiotu zgłaszającego danego członka do kandydowania do Rady Seniorów,

c) skazania członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady, po uprzednim poinformowaniu członka Rady o zamiarze odwołania,

e) ujawnienia okoliczności rzutujących na wiarygodność członka Rady niezbędną do wypełniania zadania.

2. Z wnioskiem o odwołanie w przypadkach określonych w ust. 1 lit. c-e może wystąpić co najmniej trzech członków Rady, Burmistrz Miasta Augustowa, Rada Miejska w Augustowie.

3. W przypadku odwołania członka Rady Seniorów dokonuje się uzupełnienia składu Rady Seniorów.

4. Uzupełnienie następuje w ten sposób, iż osoba mająca w ostatnich wyborach największą ilość głosów spośród osób nie wybranych do Rady Seniorów staje się członkiem Rady Seniorów. Dokonanie uzupełnienia stwierdza Burmistrz Miasta Augustowa w terminie 1 miesiąca od zaistnienia sytuacji uzasadniającej uzupełnienie składu Rady. W przypadku równej ilości głosów Burmistrz Miasta Augustowa przeprowadza losowanie mające na celu wyłonienie osoby uzupełniającej skład Rady Seniorów.

5. W przypadku niemożliwości uzupełnienia Rady w sposób określony w ust. 4 przeprowadza się wybory uzupełniające w sposób określony w § 3.

Rozdział 4.
Zasady działania Rady Seniorów

§ 5. 1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności. Kadencja Rady Seniorów jest jednolita i trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

2. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego składu Rady, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 12.

3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swą funkcję społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia oraz diet.

§ 6. 1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady. Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, następuje w trybie określonym dla ich powołania na wniosek co najmniej 3 członków Rady Seniorów.

2. Przewodniczący Rady Seniorów reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej pracami, w szczególności:

a) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

b) zwołuje posiedzenia,

c) prowadzi obrady,

d) zaprasza na posiedzenia Rady Seniorów przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie oraz innych gości.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 7. 1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, w wyznaczonej sali w Urzędzie Miejskim w Augustowie lub w innym miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Augustowa. Posiedzenia są jawne.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa, Rady Miejskiej w Augustowie lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady Seniorów.

3. Zawiadomienie członków Rady Seniorów o terminie posiedzenia oraz porządku obrad następuje w formie pisemnego zaproszenia wysłanego na adres zamieszkania członka Rady Seniorów, telefonicznie lub drogą elektroniczną co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie takie powinno zawierać datę i godzinę oraz miejsce posiedzenia Rady Seniorów.

4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

5. Dokumentacja z działalności Rady Seniorów, w tym protokoły, jest przechowywana w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Dokumentacja jest dostępna dla wszystkich członków Rady Seniorów.

6. Burmistrz Miasta Augustowa zapewnia obsługę administracyjną Rady Seniorów. W szczególności Burmistrz udziela pomocy merytorycznej, administracyjnej, organizacyjnej i technicznej w realizowaniu przez Radę Seniorów jej statutowych działań.

7. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie i prowadzi je do momentu wybrania Przewodniczącego Rady Seniorów.

§ 8. 1. Do praw członków Rady Seniorów należy:

a) zgłaszanie wniosków, postulatów, inicjatyw, proponowanie tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach Rady Seniorów,

b) uzyskiwanie wszystkich informacji dotyczących działalności Rady Seniorów,

c) zabieranie głosu w dyskusjach na posiedzeniach Rady Seniorów,

d) branie udziału we wszystkich przedsięwzięciach Rady Seniorów,

e) konsultowanie spraw dotyczących seniorów oraz doradzanie w tych sprawach,

f) inicjowanie działań mających na celu zaspokajanie interesów i potrzeb seniorów, którzy mieszkają na terenie Miasta Augustowa.

2. Uczestniczenie w obradach Rady jest obowiązkiem członków Rady Seniorów.

§ 9. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków obecnych za posiedzeniu Rady Seniorów.

2. Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Seniorów uważa się za ważne, gdy zostały podjęte w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

3. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.

4. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę Seniorów jest jawne.

5. Rada musi podjąć stosowną uchwałę w terminie 14 dni od dnia wpływu do Przewodniczącego Rady wniosku o opinię kierowanego przez Burmistrza Miasta Augustowa lub Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie.

6. Przekroczenie powyższego terminu jest równoznaczne z przyjęciem, iż Rada Seniorów postanowiła nie wyrażać opinii we wnioskowanej sprawie.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO
Rady Seniorów Miasta Augustowa

1. Dane podmiotu zgłaszającego:

(nie wypełniać w przypadku zgłoszenia kandydata popieranego przez co najmniej 15 mieszkańców)

Nazwa

Adres siedziby

Nr w rejestrze lub ewidencji

2. Dane kandydata

Imię

Drugie imię

Nazwisko

3. Adres kandydata:

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

4. Dane kontaktowe kandydata:

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowego

Faks

Adres email

Strona www

Inne

5. Uzasadnienie kandydatury, w tym informacje o kandydacie (np.: wykształcenie, działalność społeczna, członkostwo w organizacjach): …………………….....

6. Data i podpis osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu zgłaszającego

(lub podpis kandydata w przypadku zgłoszenia kandydata popieranego przez co najmniej 15 mieszkańców)


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

tytuł

WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA KANDYDATOWI

………………………….

(imię i nazwisko kandydata)

DO RADY SENIORÓW MIASTA AUGUSTOWA

*Poparcia mogą udzielać wyłącznie osoby mające ukończony 60 rok życia.

L. p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Podpis

1

2

3


Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

tytuł

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Miasta Augustowa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Miasta Augustowa

Ja, niżej podpisany ……………………….,

zamieszkały ………………………………,

urodzony w dniu …………………………………,

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Seniorów Miasta Augustowa.

Ponadto oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Preferowany sposób dokonywania zawiadomień (poczta tradycyjna, elektroniczna, inny): ……………………,

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie i upublicznianie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wyboru członków oraz - w razie wyboru - funkcjonowania Rady Seniorów Miasta Augustowa.

MIEJSCOWOŚĆ, DATACZYTELNY PODPIS KANDYDATA

……………………………….……………………………….

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe