Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 , z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 460, 870, 774), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Białostockiego Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się ulice według załączonego wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały do kategorii dróg gminnych publicznych.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Jan Maciejewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe