Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/15 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie pozbawienia drogi Nr 1839B /Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn/, przebiegającej na terenie Gminy Trzcianne dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 10 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządów Powiatów: Białostockiego, Augustowskiego, Grajewskiego, Łomżyńskiego, Sokólskiego oraz Wójta Gminy Trzcianne, Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Drogę Nr 1839B /Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn/, przebiegającą w całości na terenie Gminy Trzcianne pozbawia się kategorii drogi powiatowej na całym odcinku, z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych.

2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 przedstawiony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski


Załącznik do Uchwały Nr X/68/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 września 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe