Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/15 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/132/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego, zmieniona uchwałą Nr XXXV/139/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr XIV/63/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 marca 2004 r., uchwałą XVIII/82/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 lipca 2004 r., uchwałą Nr XXVII/129/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2005 r. i uchwałą Nr XXIX/147/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 5 sierpnia 2009 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski


Załącznik do Uchwały Nr X/71/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 września 2015 r.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH
MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA OBSZARZE POWIATU MONIECKIEGO

Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego obejmuje:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Moniecki, w ramach którego funkcjonuje:

1)

Liceum Ogólnokształcące,

2)

Technikum,

3)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

4)

Gimnazjum Specjalne,

5)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

6)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

7)

Szkoła Policealna.

2. Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

19-110 Goniądz, Pl. 11 Listopada 37, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Moniecki, w skład którego wchodzi:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "Promyk" w Goniądzu im. Unii Europejskiej, w ramach którego funkcjonuje:

1)

Szkoła Podstawowa Specjalna,

2)

Gimnazjum Specjalne,

3)

Technikum Specjalne.

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Goniądzu, w ramach którego funkcjonuje:

Liceum Ogólnokształcące Specjane.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Knyszyn, w ramach którego funkcjonuje:

Liceum Ogólnokształcące.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe