Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/102/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej oraz utworzenia Grajewskiego Centrum Kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 18 ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015r. poz.337) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej.

2. W wyniku połączenia instytucji o których mowa w ust. 1 tworzy się gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Grajewskie Centrum Kultury, zwaną dalej Centrum Kultury.

3. Centrum Kultury nabywa osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania go do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Grajewo. Z dniem wpisu do rejestru Centrum Kultury zostaną z niego wykreślone instytucje kultury o których mowa w ust. 1.

§ 2. Siedzibą Centrum Kultury jest miasto Grajewo a terenem działania jest obszar miasta.

§ 3. Do zadań Centrum Kultury należy wykonywanie zadań własnych miasta Grajewo w dziedzinie organizowania działalności kulturalnej. Szczegółowy zakres jego działalności określa Statut Centrum Kultury stanowiący Załącznik do uchwały.

§ 4. 1. Przejęcie przez Centrum Kultury mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury następuje z chwilą wpisu Centrum Kultury do rejestru instytucji kultury.

2. Przejęcie mienia oraz zobowiązań i wierzytelności o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo - odbiorczych łączonych instytucji, sporządzonych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 5. Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 stycznia 2016 r. pracownikami Centrum Kultury, które przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik do Uchwały Nr XIII/102/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 września 2015 r.

STATUT
Grajewskiego Centrum Kultury

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Grajewskie Centrum Kultury, zwane dalej Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z póżn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Centrum Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest miasto Grajewo.

2. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez miasto Grajewo.

§ 3. 1. Siedziba Centrum Kultury mieści się w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 20.

2. Terenem działania Centrum Kultury jest obszar administracyjny miasta Grajewo.

3. Centrum Kultury może:

1) prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami

2) posiadać znak graficzny (logo, logotyp)

4. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. 1. Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury oraz gromadzenia, trwałej ochrony i promowania dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa miasta i regionu.

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:

1) edukacja kulturalna oraz kształtowanie wartości poznawczych i estetycznych odbiorców kultury,

2) tworzenie mieszkańcom Grajewa warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

3) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Grajewa oraz tworzenie warunków do ich rozwoju,

4) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji, w tym tradycji folklorystycznych,

5) gromadzenie, trwała ochrona i udostępnianie dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa o charakterze materialnym i niematerialnym mieszkańcom miasta i regionu ,

6) integrowanie społeczności miasta i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,

7) inspirowanie mieszkańców miasta do rozwijania zainteresowań przeszłością oraz umacnianie ich związku z własnym regionem;

8) promocja miasta Grajewo.

2. Centrum Kultury realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności poprzez:

1) prezentację dorobku sztuki i kultury głównie polskiej, a także europejskiej i światowej,

2) organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali, spektakli oraz innych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej;

3) tworzenie ofert i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystywanie czasu wolnego przez mieszkańców Grajewa,

4) urządzanie wystaw stałych, czasowych i wyjazdowych,

5) prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,

6) gromadzenie księgozbioru tematycznego z dziełami dotyczącymi historii i przeszłości regionu, a także udostępnianie go na zasadach przez siebie określonych innym instytucjom i osobom prywatnym,

7) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także szkołami i placówkami oświatowymi,

8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą i miastami partnerskimi,

9) prowadzenie kina w siedzibie Centrum Kultury,

10) współudział w organizacji obchodów świąt państwowych i lokalnych,

11) gromadzenie, inwentaryzowanie, przechowywanie i eksponowanie pamiątek historycznych związanych z historią Grajewa i regionu oraz współpracę w tym zakresie z muzeami i osobami prywatnymi,

12) prowadzenie zespołów, warsztatów, chórów, orkiestr, kół zainteresowań,

3. Centrum Kultury może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska miasta Grajewo
i instytucji działających na jego terenie.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Dyrektor Centrum Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz miasta.

§ 7. 1. W skład Centrum Kultury wchodzi Grajewska Izba Historyczna.

2. Organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta oraz działających w Centrum Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8. 1. Centrum Kultury jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Wobec pracowników Centrum Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności dla pracowników Centrum Kultury.

§ 9. 1. Organem doradczym Centrum Kultury jest Społeczna Rada Programowa, zwana dalej Radą.

2. Rada jest organem społecznym i za udział w jej pracach nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia, diety, bądź zwrot kosztów.

3. Członkami Rady mogą być osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności Centrum Kultury oraz związane z prowadzeniem i organizowaniem działalności kulturalnej.

4. Rada liczy 5 członków, których powołuje Burmistrz Miasta na wniosek Dyrektora.

5. Kadencja Rady upływa wraz z zakończeniem okresu zatrudnienia Dyrektora.

6. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji odbywa się w trybie przewidzianym dla jego powołania.

7. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Rady na jego miejsce powoływana jest nowa osoba w trybie przewidzianym w ust.4.

8. Zakres działania Rady, jej strukturę organizacyjną i szczegółowy tryb pracy określa Regulamin Rady zatwierdzony przez Dyrektora po uzgodnieniu z Burmistrzem.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Burmistrza Miasta.

3. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok budżetowy, składane w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta.

Rozdział 5.
Majątek i finanse

§ 11. Mienie Centrum Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 12. 1. Działalność Centrum Kultury finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowych z budżetu miasta i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy unijnych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji dla Centrum Kultury ustala Rada Miasta na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Centrum Kultury.

§ 13. 1. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe w zakresie:

1) realizacji imprez zleconych,

2) realizacji imprez okolicznościowych,

3) wypożyczania sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów, artykułów użytku kulturalnego,

4) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, dzieł twórców,

5) organizowania kursów i szkoleń,

6) organizowania i prowadzenia działalności wystawienniczej,

7) prowadzenia działalności wydawniczej i sprzedaży wydawnictw,

8) prowadzenia działalności marketingowej w zakresie informacji, reklamy i innych usług,

9) prowadzenia sprzedaży artykułów użytku kulturalnego i rękodzieła ludowego;

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów i zadań statutowych.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe