Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/109/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/43/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 956) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem:

a) cmentarzy,

b) garaży,

c) dróg publicznych,

d) targowisk,

e) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

f) terenów zielonych niezabudowanych budynkami, w szczególności parków, skwerów, trawników".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo


mgr Halina Muryjas - Rząsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe