Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 103/XV/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łomża przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą sieć przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża:

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży, ul. Wyzwolenia 1;

2. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57b;

3. Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, ul. Spółdzielcza 8;

4. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, ul. Sikorskiego 216;

5. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Łomży, ul. Studencka 13;

6. Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, ul. Prusa 11a;

7. Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12;

8. Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8;

9. Przedszkole Publiczne Nr 15 w Łomży, ul. Kołłątaja 10

§ 2. Ustala się następującą sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży, ul. Piękna 2;

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernadeta Krynicka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe