Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 105/XV/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 35/VIII/99 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów, wprowadza się następującą zmianę: w załączniku Nr 2 do uchwały określającej obwód Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łomży dodaje się ulice: Słodka i Przedwiośnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe