Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i 6, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zmianach planu dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 24 657 352 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 17 600 164 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 057 188 zł;

2) wydatki w kwocie 26 140 734 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 17 427 949 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 712 785 zł;

3) deficyt zwiększony o 199 605 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek w wysokości 199 605 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 543 382 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 60 000 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota (w zł)

Przychody ogółem:

1 543 382,00

1

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

902

63 065,00

2

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

952

662 620,00

3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

817 697,00

Rozchody ogółem:

60 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

60 000,00

§ 6. § 7 pkt 2 uchwały Nr II/26/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2015 r. uzyskuje następujące brzmienie: "wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 994 112 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/85/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/85/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych i limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/85/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu Gminy w 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 r. (w złotych)

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Rozdział

Podmiot dotowany lub nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

85311

Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

4 110

2

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr1287B Bobrowniki-Chomontowce

20 000

3

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B

20 000

4

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B Słuczanka-Waliły-Załuki-Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+940

10 000

5

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie inwestycji pn. Rozwój funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 10041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65

757 425

6

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

99 792

7

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej

51 000

8

90017 § 6219

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)

173 879

9

90017§ 6219

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)

60 825

10

90017§ 6219

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku ( w ramach PROW 2007-2013)

48 850

11

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja

20 000

12

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8

25 000

13

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt. 2, podstawy żurawia typ H szt. 4, wciągarki linowej WL 550 szt. 2, samozaczepu łańcucha o sumbolu S8 szt. 2

5 000

14

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach - Etap I - kontynuacja zadania

1 900

15

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek

93 098

16

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 wraz z termomodernizacją

3 500

17

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni Waliły

2 000

18

92109

Gminne Centrum Kultury w Gródku

593 000

19

92116

Biblioteka Publiczna w Gródku

206 500

RAZEM

1 245 587

799 500

150 792

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

75412

Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego

30 000

2

80101

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

591 959

3

80101

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na zakup do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1 911

4

80103

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

39 281

5

80150

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

81 580

6

85228

Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

23 000

7

92195

Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

4 000

8

92605

Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

95 000

9

92120

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie prac budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego kościoła w Gródku

25 000

10

92120

Parafia Prawosławna p.w. Św. Jana Teologa w Mostowlanach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

15 500

RAZEM

194 411

712 820

0


Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały z związku z :

1. podpisaniem umów na dotację i wykonanie usuwania azbestu - zmniejszenie dotacji i wydatków na usuwanie azbestu o 24 722 zł,

2. wykonaniem przebudowy drogi gminnej na odcinku Królowy Most-DP1437B- zmniejszenie dochodów i wydatków o 52 492 zł,

3. wpływem darowizn na rozstrzygnięcie konkursu Estetyczna posesja...- 1 600 zł,

4. zwiększeniem dotacji Powiatowi Białostockiemu na pomoc finansową oraz środków przekazanych Gminie Gródek przez Powiat Białostocki w związku z realizacją projektu Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65 - 757 425 zł,

Ponadto, po analizie wykonania budżetu, dokonano następujących zmian :

1. po stronie dochodów:

a. zwiększono plan dochodów z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego - 15 501 zł

- użytkowania wieczystego - 4 890 zł

- sprzedaży działek - 90 981 zł,

- wpływu z opłat za media - 1 100 zł,

- wpływu odsetek od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki mieszkaniowej - 2 300 zł,

- wyrysów - 2 000 zł,

- podatku leśnego od osób prawnych - 64 000 zł,

- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 2 000 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 500 zł,

- wpływu kosztów upomnienia - 84 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych - 17 000 zł,

- podatku leśnego od osób fizycznych - 5 000 zł,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 10 000 zł,

- podatku od spadków i darowizn - 10 000 zł,

- opłaty adiacenckiej - 2 095 zł,

- wpłat za uczęszczanie do przedszkola dzieci z innych gmin - 2 211 zł,

b. zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- realizacji projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek - 374 421 zł,

- najmu i dzierżawy - 4 000 zł,

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 84 000 zł,

- podatku rolnego od osób prawnych - 18 313 zł,

- podatku rolnego od osób fizycznych - 16 000 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 74 349 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 7 000 zł,

- opłaty eksploatacyjnej - 1 000 zł,

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. Rozwój spójnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry-Wiejki, z drogą krajową Nr 65 - 4 085 zł

2. po stronie wydatków:

a. zwiększono plan wydatków z tytułu:

- przebudowy ul.Lisiej w Waliłach Stacji - 27 500 zł,

- modernizacji budynku świetlicy w miejscowości Nowosiółki -sporządzenie dokumentacji projektowej - 14 145 zł,

- modernizacji budynku świetlicy w miejscowości Wiejki - 375 zł,

- wypłaty ekwiwalentów za gaszenie pożarów - 10 000 zł,

- dotacji GCK w Gródku - 58 000 zł,

- dotacji Publicznej Bibliotece w Gródku - 14 000 zł,

- wydatków w urzędzie związanych z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych - 148

b. zmniejszono plan wydatków z tytułu:

- utrzymania dróg wewnętrznych - 4 720 zł,

- odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 7 970 zł,

- modernizacji budynku świetlicy w miejscowości Bielewicze - 3 315 zł,

- modernizacji budynku świetlicy w miejscowości Załuki - 3 235 zł,

- planów zagospodarowania przestrzennego - 6 000 zł,

- opracowań geodezyjnych - 6 585 zł,

- obsługi zadłużenia - 186 279 zł,

- dotacji udzielonej Stowarzyszeniu "Załuki Nad Supraślą" na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych - 148

- dotacji udzielonej KZB w Gródku z przeznaczeniem na:

- docieplenie budynku ośrodka zdrowia w Gródku - 29 351 zł,

- budowę sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki - 30 134 zł,

- sfinansowanie zakupu żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt. 2, podstawy żurawia typ H szt. 4, wciągarki linowej WL 550 szt. 2, samozaczepu łańcucha o sumbolu S8 szt. 2 - 332 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe