Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 77/15 Wójta Gminy Narewka

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 22 209 046,34 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 441 572,34 zł

- dochody majątkowe: 6 767 474,00 zł

2) wydatki ogółem : 22 521 150,34 zł w tym:

- bieżące : 13 648 655,34 zł

- majątkowe: 8 872 495,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

majątkowe

majątkowe razem:

269 787,00

0

269 787,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

269 787,00

0

269 787,00

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

bieżące

801

Oświata i wychowanie

519 391,00

1 300,00

520 691,00

80101

Szkoły podstawowe

9 719,00

1 300,00

11 019,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

1 300,00

1 300,00

852

Pomoc społeczna

595 914,00

31 430,00

627 344,00

85216

Zasiłki stałe

189 000,00

31 430,00

220 430,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

189 000,00

31 430,00

220 430,00

bieżące razem:

14 149 672,00

32 730,00

14 182 402,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 074 551,00

0

1 074 551,00

majątkowe razem:

6 497 687,00

0,00

6 497 687,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 737 237,00

0,00

4 737 237,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

28 475,00

5 777,00

34 252,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0

5 777,00

5 777,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

5 777,00

5 777,00

801

Oświata i wychowanie

12 984,24

148,32

13 132,56

80101

Szkoły podstawowe

7 519,41

148,32

7 667,73

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 519,41

148,32

7 667,73

bieżące razem:

1 253 245,02

5 925,32

1 259 170,34

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

22 170 391,02

38 655,32

22 209 046,34

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 081 575,00

0

6 081 575,00

Zwiększa się plan dochodów o 38 655,32 zł w tym:

1. zadania własne :

- 1300,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.360.2015.BB z dnia 24 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem - "Książka naszych marzeń".

- 31430,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.418.2015.MA z dnia 22 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. zadania zlecone :

- 5 777,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-6-2/46/15 z dnia 11 września 2015r zwiększającego dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu .

- 148,32 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 14 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

263 371,00

0,00

263 371,00

63095

Pozostała działalność

263 371,00

0,00

263 371,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

500,00

3 500,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 600,00

-500,00

3 100,00

750

Administracja publiczna

1 997 872,00

0,00

1 997 872,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 779 227,00

0,00

1 779 227,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

500,00

2 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

144 693,00

-500,00

144 193,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

312 434,00

0,00

312 434,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

273 347,00

-5 500,00

267 847,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

48 000,00

10 000,00

58 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 046,00

-16 500,00

21 546,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45 000,00

3 000,00

48 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

64 000,00

-7 000,00

57 000,00

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

5 000,00

11 000,00

75495

Pozostała działalność

5 000,00

5 500,00

10 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

5 500,00

10 500,00

801

Oświata i wychowanie

3 762 418,00

1 300,00

3 763 718,00

80101

Szkoły podstawowe

2 008 705,00

1 300,00

2 010 005,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

800,00

1 300,00

2 100,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

113 685,00

35 060,00

148 745,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

72 857,00

29 800,00

102 657,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 167,00

4 600,00

18 767,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 011,00

660,00

2 671,00

80110

Gimnazja

516 349,00

-35 060,00

481 289,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

306 000,00

-26 017,00

279 983,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 500,00

-4 273,00

30 227,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 400,00

-2 600,00

60 800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 000,00

-2 170,00

6 830,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

387 485,00

0,00

387 485,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 800,00

-8 000,00

10 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

134 700,00

-26 906,00

107 794,00

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

36 000,00

51 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 376,00

-1 094,00

3 282,00

852

Pomoc społeczna

955 594,00

31 430,00

987 024,00

85206

Wspieranie rodziny

51 000,00

-11 710,00

39 290,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 829,00

-9 800,00

27 029,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 923,00

-1 670,00

5 253,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

951,00

-240,00

711,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

236 000,00

10 000,00

246 000,00

3110

Świadczenia społeczne

236 000,00

10 000,00

246 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

28 450,00

-10 000,00

18 450,00

3110

Świadczenia społeczne

28 450,00

-10 000,00

18 450,00

85216

Zasiłki stałe

189 000,00

31 430,00

220 430,00

3110

Świadczenia społeczne

189 000,00

31 430,00

220 430,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

191 261,00

11 710,00

202 971,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

129 892,00

9 800,00

139 692,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 562,00

1 670,00

27 232,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 443,00

240,00

3 683,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 829,00

669,00

4 498,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

-669,00

331,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 460 314,00

0,00

1 460 314,00

90002

Gospodarka odpadami

230 000,00

4 500,00

234 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 970,00

-13 000,00

12 970,00

4300

Zakup usług pozostałych

179 190,00

18 000,00

197 190,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-500,00

0,00

90095

Pozostała działalność

859 920,00

-4 500,00

855 420,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00

10 000,00

34 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

182 071,00

-19 500,00

162 571,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

15 000,00

25 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

-10 000,00

70 000,00

926

Kultura fizyczna

102 000,00

0,00

102 000,00

92601

Obiekty sportowe

10 920,00

500,00

11 420,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 300,00

500,00

4 800,00

92695

Pozostała działalność

11 080,00

-500,00

10 580,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 080,00

-500,00

2 580,00

Razem własne:

20 909 463,00

32 730,00

20 942 193,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

28 475,00

5 777,00

34 252,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

5 777,00

5 777,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

347,00

347,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

50,00

50,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 026,00

2 026,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 148,00

2 148,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

706,00

706,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

8 981,00

0,00

8 981,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 300,00

0,00

4 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

692,00

-130,00

562,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

130,00

330,00

801

Oświata i wychowanie

12 984,24

148,32

13 132,56

80101

Szkoły podstawowe

7 519,41

148,32

7 667,73

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 444,96

146,85

7 591,81

4300

Zakup usług pozostałych

74,45

1,47

75,92

Razem zlecone:

1 253 245,02

5 925,32

1 259 170,34

Razem porozumienia z JST

319 787,00

0

319 787,00

Ogółem:

22 482 495,02

38 655,32

22 521 150,34

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe