reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Augustowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie

zawarte pomiędzy Miastem Augustów, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Augustowa - Wojciecha Walulika, a Gminą Suwałki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko o następującej treści:

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) w zw. z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 i Dz. U. z 2014r. poz. 1752) strony Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Augustów powierza, a Gmina Suwałki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie, polegających na zapewnieniu mieszkańcom Miasta Augustów całodobowego lub dziennego pobytu, zwane w dalej "zadaniem".

2. Gmina Suwałki wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust. 1, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy, o którym mowa w ust. 1, osób będących mieszkańcami Miasta Augustowa.

3. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminę.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie składa osoba zainteresowana, tj. będąca mieszkańcem Miasta Augustowa lub jej opiekun prawny, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przekazuje je do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

3. Decyzje kierujące osoby będące mieszkańcami Miasta Augustowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie oraz decyzje ustalające wysokość odpłatności wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

§ 3. 1. Miasto Augustów nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób będących mieszkańcami Miasta Augustów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie.

2. Gmina Suwałki nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób będących mieszkańcami Miasta Augustów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie.

3. Koszty pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie skierowanych mieszkańców Miasta Augustowa pokrywane są z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego, stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.).

§ 4. Dojazd uczestników z terenu Miasta Augustów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko

Burmistrz Miasta Augustowa


Wojciech Walulik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Janiak

Inwestor, ekspert w zakresie projektowania i egzekucji strategii biznesowych oraz marketingowych dla spółek o charakterze technologicznym na arenie międzynarodowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama