Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Augustowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Miastem Augustów, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Augustowa - Wojciecha Walulika, a Gminą Suwałki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko o następującej treści:

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) w zw. z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 i Dz. U. z 2014r. poz. 1752) strony Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Augustów powierza, a Gmina Suwałki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie, polegających na zapewnieniu mieszkańcom Miasta Augustów całodobowego lub dziennego pobytu, zwane w dalej "zadaniem".

2. Gmina Suwałki wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust. 1, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy, o którym mowa w ust. 1, osób będących mieszkańcami Miasta Augustowa.

3. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminę.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie składa osoba zainteresowana, tj. będąca mieszkańcem Miasta Augustowa lub jej opiekun prawny, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przekazuje je do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

3. Decyzje kierujące osoby będące mieszkańcami Miasta Augustowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie oraz decyzje ustalające wysokość odpłatności wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

§ 3. 1. Miasto Augustów nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób będących mieszkańcami Miasta Augustów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie.

2. Gmina Suwałki nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób będących mieszkańcami Miasta Augustów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie.

3. Koszty pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie skierowanych mieszkańców Miasta Augustowa pokrywane są z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego, stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.).

§ 4. Dojazd uczestników z terenu Miasta Augustów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko

Burmistrz Miasta Augustowa


Wojciech Walulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe