Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 września 2015r.

zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz. 1041 oraz z 2015 r. poz. 935), zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 11 marca 2015 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Augustów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 793) § 1 otrzymuje brzmienie:

Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do prowadzenia przez Miasto Augustów realizację zadania:

1) wykonanie prac remontowych cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej w Sajenku;

2) wykonanie prac remontowych cmentarza żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej w Studzienicznej;

3) wykonanie prac remontowych na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej przy ul. Zarzecze w Augustowie.".

§ 2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 3. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Augustów


Wojciech Walulik

Wojewoda Podlaski


Andrzej Meyer

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe