Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Korycin

z dnia 28 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Korycin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadaniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868) Rada Gminy Korycin, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/150/09 Rady Gminy Korycin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Korycin (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 107, poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)";

rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.)";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom stosownie do stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 6, na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) osiąganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzenie nowych treści, korelacji programowych z innymi podmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przemiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach itp.,

b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach metodyczno-wychowawczych,

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współracy z ich rodzicami,

f) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,

b) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

c) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

e) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

h) przestrzeganie dyscypliny pracy,

i) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze - umiejętność skutecznego zarządzania szkołą,

3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Warunkiem uzyskania dodatku motywacyjnego przez nauczycieli jest spełnienie zadań co najmniej w 60% wynikających z przynajmniej 2 spośród 3 punktów kryteriów";

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:

L.p.

Stanowisko

Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego w złotych

1.

Dyrektor Przedszkola

10% - 30% średniego wynagrodzenia stażysty

2.

Dyrektor Zespołu Szkół

20% - 50% średniego wynagrodzenia stażysty

3.

Wicedyrektor

10% - 20% średniego wynagrodzenia stażysty

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Korycin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe