Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7.49.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkolno - Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późń. zm.) oraz art. 42 a ust.1, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późń. zm.) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o 14 godzin.

§ 2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora w zastępstwie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o 2 godziny z tym, że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcje.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe wynikające z planu nauczania przedmiotu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 5. Traci moc Uchwała nr.7.37.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe