Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Miastkowo, w tym dla będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy:

1) obiekty i urządzenie użyteczności publicznej służą przede wszystkim do wykonywania zadań własnych gminy realizowanych przez gminę oraz przez gminne jednostki organizacyjne, w zakresie określonym w statutach tych jednostek;

2) obiekty i urządzenia mogą być udostępniane innym podmiotom w celu organizacji szkoleń, kursów, zawodów, treningów, widowisk, koncertów, pokazów, zabaw, wesel i innych tym podobnych imprez;

3) obiekty i urządzenia użyteczności publicznej udostępniane są osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

4) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez właściwego dla danego obiektu administratora.

2. Korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użytecznośći publicznej ma charakter odpłatny.

§ 2. 1. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zwalnia się:

1) dzieci i uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę;

2) kluby sportowe działające na terenie gminy;

3) wszystkie organizacje nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działajace w celu osiagnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizują programy profilaktyczne;

4) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Miastkowo.

§ 3. Korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń nie może kolidować z organizacją i pracą administratora obiektu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Banach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe