Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Janów

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.238,532, 1117, 1130, 1190 ) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 25 420 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 107 459 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82 039 , w tym:

1) na zadania bieżące- 33 568 zł,

2) na zadania majątkowe - 48 471 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 13 254 084 zł tego:

- bieżące w wysokości - 12 478 709

- majątkowe w wysokości - 775 375 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 12 543 624 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 11 537 062

- majątkowe w wysokości - 1 006 562

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 710 460 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2015 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski


Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 września 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA

1. Pismo z PUW w sprawie zwiększenia dotacji na wypłate zasiłków stałych -20 152 zł.

2. Pismo z PUW w sprawie zwiększenia dotacji na podręczniki szkolne -15 zł

3. Pismo z KBW w sprawie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 5 253 zł

4. Wnisek kierownika GOPS w sprawie zmian w budżecie Pomocy Społecznej

5. Wnisek Dyrektora Szkoły o przyznanie srodków na stypendia -15 666

6. Zmniejszono środki niewykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

7. Zmniejszono środki na wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg gminnych - "Przebudowa drogi gminnej Krasne - Zielony Gaj"- 48 471 zł

8. Zwiększono wydatki na składkę PFRON - 2 620 zł

9. Zwiększono wydatki na promocję gminy - 2 000 zł

10. Zwiększono środki na zakup energi w OSP, zlikwidowano natomiast wydatki planowane na wynagrodzenia bezosobowe.

11. Zwiększono wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, między innymi na badanie stanu kanalizacji oraz na naprawę urządzeń w zbiorniku oczyszczalni.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe