Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X.52.2015 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2015 rok, polegających na:

1) zmianie planu dochodów budżetowych, tj. zwiększeniu o kwotę 292.224,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 85.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmianie planu wydatków budżetowych, tj. zwiększeniu o kwotę 289.450,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 82.226 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.523.515,98zł, (w tym dochody bieżące 16.402.070,98 zł, dochody majątkowe 2.121.445,00 zł), natomiast plan wydatków ogółem wynosi 16.444.222,98 zł, (w tym wydatki bieżące 15.015.899,98 zł, wydatki majątkowe 1.428.323,00 zł).

§ 2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.079.293 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych, w tym kwotę 1.888.789 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. "Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2015 rok" przyjmują kształt zgodny z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.52.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.52.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.52.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2015 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe