Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 134/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 16.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 16.878,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.023.515,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.395.509,47 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.628.006,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.904.343,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 18.041.908,47 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.862.435,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 września 2015 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

41 981,00

9 175,00

51 156,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

9 175,00

9 175,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

9 175,00

9 175,00

Razem:

3 037 819,47

9 175,00

3 046 994,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

750 178,00

7 703,00

757 881,00

85216

Zasiłki stałe

49 000,00

7 703,00

56 703,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

49 000,00

7 703,00

56 703,00

Razem:

17 968 818,00

7 703,00

17 976 521,00

DOCHODY OGÓŁEM

21 023 515,47

dochody bieżące

19 395 509,47

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

174 682,00

dochody majątkowe

1 628 006,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

888 454,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 września 2015 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

41 981,00

9 175,00

51 156,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

9 175,00

9 175,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

3 778,00

3 778,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 500,00

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 093,00

2 093,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 804,00

1 804,00

Razem:

3 037 819,47

9 175,00

3 046 994,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 832 117,00

0,00

5 832 117,00

80101

Szkoły podstawowe

2 776 593,00

0,00

2 776 593,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 000,00

1 200,00

7 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 963,00

- 1 200,00

32 763,00

852

Pomoc społeczna

1 552 688,00

7 703,00

1 560 391,00

85216

Zasiłki stałe

49 000,00

7 703,00

56 703,00

3110

Świadczenia społeczne

49 000,00

7 703,00

56 703,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

671 571,00

0,00

671 571,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

476 571,00

0,00

476 571,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

128 300,00

7 000,00

135 300,00

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

- 7 000,00

5 000,00

Razem:

17 849 646,00

7 703,00

17 857 349,00

WYDATKI OGÓŁEM

20 904 343,47

w tym:

wydatki bieżące

18 041 908,47

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 815 709,47

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 399 347,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 416 361,89

2) Dotacje na zadania bieżące

211 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 554 284,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200 339,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

260 000,00

wydatki majątkowe

2 862 435,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 816 935,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 395 497,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 września 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 16.878,00 zł,

- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 1.200,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe