Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 59.2015 Wójta Gminy Czyże

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190) oraz §12 Uchwały Nr 2.11.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015 zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 8 627 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 406 446 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 233 285

b) dochody majątkowe - 1 173 161 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 686 446 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 5 874 345

b) wydatki majątkowe - 1 812 101 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 280 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 59.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 września 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

77 437,00

1 000,00

78 437,00

80101

Szkoły podstawowe

555,00

1 000,00

1 555,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

1 000,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

160 380,00

2 197,00

162 577,00

85216

Zasiłki stałe

18 115,00

2 197,00

20 312,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

18 115,00

2 197,00

20 312,00

Razem własne:

5 794 990,00

3 197,00

5 798 187,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 919,00

5 430,00

35 349,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

5 430,00

5 430,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5 430,00

5 430,00

Razem zlecone:

952 401,00

5 430,00

957 831,00

Rodzaj:

W drodze porozumień

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem w drodze porozumień:

650 428,00

0,00

650 428,00

Ogółem:

7 397 819,00

8 627,00

7 406 446,00

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.360.2015.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono plan dochodów w dziale 801 o 1 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń";

2. Na podstawie pisma nr FB-II.3111.418.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów w dziale 852 o 2 197 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

3. W związku z otrzymanym pismem Nr DBŁ.3101-6-2/27/15 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751 na kwotę 5 430 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

287 209,00

0,00

287 209,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

12 600,00

4 500,00

17 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 600,00

4 500,00

17 100,00

60016

Drogi publiczne gminne

274 609,00

- 4 500,00

270 109,00

4300

Zakup usług pozostałych

192 609,00

- 4 500,00

188 109,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,00

20,49

20,49

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

20,49

20,49

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

20,49

20,49

801

Oświata i wychowanie

2 422 997,00

1 000,00

2 423 997,00

80101

Szkoły podstawowe

1 480 161,00

2 329,00

1 482 490,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

1 000,00

1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

594,00

329,00

923,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 000,00

1 000,00

4 000,00

80110

Gimnazja

212 964,00

0,00

212 964,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

- 136,00

164,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

136,00

136,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10 900,00

- 1 659,00

9 241,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 900,00

- 1 659,00

8 241,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

95 911,00

330,00

96 241,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

330,00

330,00

852

Pomoc społeczna

353 054,00

2 197,00

355 251,00

85216

Zasiłki stałe

18 115,00

2 197,00

20 312,00

3110

Świadczenia społeczne

18 115,00

2 197,00

20 312,00

Razem własne:

5 853 376,00

3 217,49

5 856 593,49

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 919,00

5 409,51

35 328,51

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

5 409,51

5 409,51

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

214,58

214,58

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 834,93

1 834,93

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 860,00

2 860,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

9 620,00

0,00

9 620,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 619,50

0,01

1 619,51

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 063,00

- 100,79

1 962,21

4260

Zakup energii

0,00

50,00

50,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

170,42

170,42

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

85,16

85,16

4410

Podróże służbowe krajowe

492,00

- 204,80

287,20

Razem zlecone:

952 401,00

5 409,51

957 810,51

Rodzaj:

W drodze porozumień

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem w drodze porozumień:

872 042,00

0,00

872 042,00

Ogółem:

7 677 819,00

8 627,00

7 686 446,00

Na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków w działach 751 852 i 801 na łączną kwote 8 627 zł

Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe