Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/143/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie pozbawienia części ulicy Czarnej Hańczy kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej część drogi gminnej o numerze 100525B - część ulicy Czarnej Hańczy w Białymstoku, zlokalizowaną na działkach oznaczonych numerem 1570/17 o pow. 0,0010 ha i 1570/16 o pow. 0,0010 ha w obr. 15 (Bagnówka) - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Pozbawiona kategorii gminnej część drogi, o której mowa w § 1 zostaje wyłączona z użytkowania jako droga.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik do Uchwały Nr XII/143/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe