Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/144/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146, Dz. U. z 2015 r. poz. 1339) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik do Uchwały Nr XII/144/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.

TRYB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA BIAŁOSTOCKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym trybie jest mowa o:

1) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Białystok;

2) Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Białystok;

3) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Białegostoku;

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Białymstoku;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.);

6) Radzie - należy przez to rozumieć Białostocką Radę Działalności Pożytku Publicznego;

7) trybie - należy przez to rozumieć Tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

8) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy jest powołana do realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Do zadań Rady należy:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami samorządu Miasta a organizacjami pozarządowymi;

5) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;

6) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań w sferze pożytku publicznego;

7) rekomendowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach otwartych konkursów ofert;

8) opiniowanie rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;

9) opiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi przed przedłożeniem go dla Rady Miasta.

Rozdział 2.
Organizacja Rady

§ 4. W skład Rady wchodzi 20 członków:

1) 5 przedstawicieli Prezydenta, w tym: 4 przedstawicieli merytorycznych departamentów Urzędu oraz pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

2) 5 przedstawicieli Rady Miasta reprezentujących poszczególne kluby radnych,

3) 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych przez organizacje pozarządowe w wyborach bezpośrednich z największą ilością głosów.

§ 5. Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od daty jej powołania.

§ 6. 1. Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, który reprezentuje w Radzie;

3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

2. Wniosek o odwołanie członka Rady musi zawierać uzasadnienie.

3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci.

4. W przypadku uzupełnienia składu o przedstawiciela organizacji pozarządowych, Prezydent umieszcza na stronach internetowych Urzędu - www.bialystok.pl oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Rady i rozpoczyna procedurę wyborów na zasadach określonych w § 8 -12 niniejszego trybu.

5. W przypadku uzupełnienia składu o przedstawiciela Rady Miasta, Prezydent zwraca się z prośbą do Rady Miasta Białystok o wskazanie nowego przedstawiciela.

Rozdział 3.
Tryb powoływania członków Rady

§ 7. 1. W celu utworzenia Rady Prezydent:

1) występuje do Rady Miasta o wskazanie 5 przedstawicieli,

2) wskazuje 5 przedstawicieli Prezydenta,

3) ogłasza na stronach internetowych Urzędu - www.bialystok.pl oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych, z których powoła członków Rady.

2. Termin na zgłoszenie kandydatów wymienionych w § 4 wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów do Rady.

§ 8. 1. Kandydaci mogą być zgłoszeni wyłącznie przez organizacje prowadzące działalność na terenie Miasta.

2. Każda organizacja pozarządowa może zgłaszać tylko jednego kandydata.

3. Zgłoszenie kandydatów przez organizację pozarządową odbywa się zgodnie ze wzorem "Karty zgłoszenia kandydata na członka Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego", stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego trybu.

4. Zgłoszenie kandydata zawiera:

1) dane organizacji potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata zawierające - nazwę, wskazanie siedziby, podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;

2) imię i nazwisko zgłoszonego kandydata,

3) dane kontaktowe do kandydata,

4) uzasadnienie kandydatury.

5. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:

1) propozycję programu działalności Rady;

2) opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 lat w obszarze pożytku publicznego, w szczególności na rzecz mieszkańców Miasta (max 1 strona A 4), w tym informacje opisujące następujące zagadnienia: inicjatywy własne kandydata, udział w inicjatywach innych podmiotów, współpraca partnerska z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego;

3) fotografię kandydata;

4) minimum 5 imiennych rekomendacji organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta sporządzonych według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego trybu;

5) zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu;

6) oświadczenia kandydata o:

a) niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i karno-skarbowe,

b) wyrażeniu zgody na kandydowanie,

c) byciu czynnym członkiem/pracownikiem organizacji pozarządowej,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.)

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego trybu.

§ 9. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

1) została zgłoszona przez organizację pozarządową i przedstawia minimum 5 imiennych rekomendacji organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta;

2) jest pełnoletnia;

3) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i karno-skarbowe;

4) wyraziła zgodę na kandydowanie;

5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.);

6) posiada stosowną wiedzę i doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady,

7) wyraziła zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

§ 10. 1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie "Karty zgłoszenia kandydata na członka Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" i złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 8:

1) osobiście w Kancelarii Urzędu,

2) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

2. Każda organizacja pozarządowa może udzielić rekomendacji dowolnej liczbie kandydatów.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego - zgłoszenie".

4. O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

5. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W przypadku, gdy złożone dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Prezydent wzywa podmioty zgłaszające do usunięcia tych błędów lub braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Do uzupełnienia dokumentów stosuje się odpowiednio ust. 1 - 5, z tym, że na kopercie należy umieścić dopisek "uzupełnienie".

7. Nie usunięcie błędów lub braków, o których mowa w ust. 6, powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

8. Lista kandydatów zgłoszonych zgodnie z zasadami niniejszego trybu zostaje umieszczona na stronie internetowej Miasta i na tablicy ogłoszeń Urzędu niezwłocznie po zakończeniu naboru.

§ 11. W przypadku, gdy lista kandydatów zawiera mniej niż 10 nazwisk, Prezydent ponawia procedurę wyboru członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 3.

§ 12. 1. Po sprawdzeniu poprawności zgłoszeń, w terminie 14 dni Prezydent wyznacza termin i miejsce głosowania. Głosowanie nie może być prowadzone krócej niż przez 5 dni roboczych.

2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady spośród kandydatów zgłoszonych wybierają organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Białegostoku w drodze głosowania.

3. Karty do głosowania będą dostępne na stronie internetowej Urzędu - www.bialystok.pl w zakładce "Organizacje Pozarządowe".

4. Wypełnione karty do głosowania w zamknietej kopercie z pieczątką organizacji głosującej i dopiskiem "Głosowanie do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" należy złożyć we wskazanym terminie w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Dopuszczalne jest również nadsyłanie wypełnionych kart do głosowania w formie skanu, na wskazany przez Urząd adres mailowy. Decyduje data wpływu.

5. Organizacje mogą głosować na maksymalnie 10 kandydatów, stawiając znak "x" w kratce przy nazwisku kandydata.

6. Każda organizacja ma prawo do oddania 10 głosów na karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego trybu, zawierającej nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów.

7. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli organizacja wskaże więcej niż 10 nazwisk.

8. Jednej organizacji pozarządowej przysługuje jedna karta do głosowania, wybór kandydatów winien być potwierdzony podpisami osób upoważnionych od wyrażania woli w imieniu organizacji.

9. Karty do głosowania, które wpłyną po ustalonym terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.

10. Wyniki głosowania na kandydatów na członków Rady ustala komisja skrutacyjna powoływana przez Prezydenta.

11. Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół, który stanowi dla Prezydenta podstawę wyboru członków Rady.

12. W przypadku gdy dwóch kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej zarządza II turę wyborów.

13. W skład Rady Prezydent powoła kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

§ 13. Prezydent powołuje i odwołuje członków Rady w formie zarządzenia.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym trybie stosuje się przepisy ustawy i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Załącznik Nr 1 do trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA BIAŁOSTOCKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Organizacja zgłaszająca (nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr innego dokumentu wraz z nazwą właściwego rejestru):

2. Kandydat (imię i nazwisko):

3. Dane kontaktowe Kandydata (numer telefonu, e-mail):

4. Uzasadnienie kandydatury:

5. Oświadczenie:

Oświadczam/y, że organizacja prowadzi działalność na terenie Miasta Białystok.

6. Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającą kandydaturę na członka Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu):

.................................................................... ...............................................................

(pieczęć organizacji) (miejscowość, data)

.................................................... .................................................... ...................................................

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych)

DO KARTY ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1) propozycję programu działalności Rady,

2) opis dokonań Kandydata w ciągu ostatnich 2 lat w obszarze pożytku publicznego, w szczególności na rzecz mieszkańców Miasta Białegostoku (max 1 strona A4), w tym informacje opisujące następujące zagadnienia: inicjatywy własne kandydata, udział w inicjatywach innych podmiotów, współpracę partnerską z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego,

3) oświadczenia kandydata,

4) fotografię kandydata,

5) minimum 5 imiennych rekomendacji organizacji pozarządowych wystawianych dla Kandydata na członka Rady.


Załącznik Nr 2 do trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

IMIENNA REKOMENDACJA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA BIAŁOSTOCKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Niniejszym rekomendujemy:

Pana/Panią……………………………...................................................................……………..……… na kandydata do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uzasadnienie rekomendacji:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Nazwa organizacji:

……………………....………………………………………………...............…………………………..

Adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr innego dokumentu wraz z nazwą właściwego rejestru:

……………………....………………………………………...............…………………………………..

Jednocześnie oświadczam/y, że podmiot prowadzi działalność na terenie Miasta Białystok.

.................................................................... ....................................................................

(pieczęć organizacji) (miejscowość, data)

......................................................... .........................................................

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji)


Załącznik Nr 3 do trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA BIAŁOSTOCKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Ja, niżej podpisany/a.........................................................................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym nr........................................................................................................

wydanym przez.................................................................................................................................................

oświadczam, iż :

1. nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ani karno-skarbowe

2. wszystkie podane przeze mnie dane w Formularzu zgłoszenia są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym

3. jestem czynnym członkiem/pracownikiem* organizacji pozarządowej

4. wyrażam zgodę na kandydowanie do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

5. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i upublicznienie moich danych osobowych zawartych w formularzu "Karty zgłoszenia kandydata do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i organizacji Rady, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

* niewłaściwe skreślić

............................................................. ............................................................. Miejscowość i data Podpis kandydata


Załącznik Nr 4 do trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

KARTA DO GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW BIAŁOSTOCKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Uwaga! Przed wypełnieniem karty należy zapoznać się z instrukcją jej wypełnienia!

Instrukcja wypełnienia karty:

1. Głosowania dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem "x" pola obok nazwiska kandydata/kandydatów.

2. Głosować można na kandydatów w liczbie do 10 - zaznaczenie liczby osób większej niż 10 spowoduje nieważność głosu (można wybrać 10 kandydatów lub mniejszą ich liczbę).

3. Jednej organizacji pozarządowej przysługuje jedna karta do głosowania.

4. Wybór kandydatów winien być potwierdzony pieczęcią i czytelnym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

KARTA DO GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW

BIAŁOSTOCKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

° imię i nazwisko kandydata?

° imię i nazwisko kandydata?

° imię i nazwisko kandydata?

...

...

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

pieczęć organizacjiczytelny podpis

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe