Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 44 ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842, z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 1863, z 2015 r. poz. 222, poz. 1945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody z jednego drzewa gatunku lipa drobnolistna, położonego w odległosci 3 m od budynku mieszkalnego, wchodzącego w skład pomnika przyrody o nr ew. 271, znajdującego się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 357, położonej w obrębie gruntów wsi Łubin Kościelny, gm. Bielsk Podlaski, ustanowionego Zarządzeniem Nr 3/79 Wojewody Białostockiego z dnia 14.02.1979 roku (Dz.Urz. WRN Nr 3, poz. 18).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Anatol Grzegorz Tymiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe