Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmiany kategorii dróg

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. pozbawia się kategorii drogi gminnej o nr geodezyjnym 7 w obrębie gruntów wsi Dobromil Gmina Bielsk Podlaski.

2. Z dniem 1 stycznia 2016 r. pozbawia się kategorii drogi gminnej o nr geodezyjnym 215 w obrębie gruntów wsi Orzechowicze Gmina Bielsk Podlaski.

3. Z dniem 1 stycznia 2016 roku pozbawia się kategorii drogi gminnej o nr geodezyjnym 672 w obrębie gruntów wsi Widowo Gmina Bielsk Podlaski.

4. Z dniem 1 stycznia 2016 r. pozbawia się kategorii drogi gminnej o nr geodezyjnym 240 w obrębie gruntów wsi Parcewo Gmina Bielsk Podlaski.

5. Pozbawienie kategorii dróg, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 następuje z jednoczesnym wyłączeniem dróg z użytkowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Anatol Grzegorz Tymiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe