Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 104/XV/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 37/VIII/99 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów, wprowadza się następującą zmianę: w załączniku do uchwały w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży dodaje się ulice:Słodka i Przedwiośnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe