Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1411B (Przytulanka od drogi Nr 1404B - Rusaki - Konopczyn - droga Krajowa Nr 65), przebiegającej na terenie Gminy Mońki do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zalicza się do kategorii drogi gminnej drogę Nr 1411B (Przytulanka od drogi Nr 1404B - Rusaki - Konopczyn - droga Krajowa Nr 65), przebiegającej na terenie Gminy Mońki.

2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 przedstawiony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik do Uchwały Nr X/79/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe