Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 870 i 774) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki za zajęcie 1 m2pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Trzcianne, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu chodników, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych - 1,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 1,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni od 20 % do 50 % szerokości - 2,00 zł,

4) przy zajęciu jezdni od 50 % do 100 % szerokości - 3,00 zł,

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

L.p.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Typ urządzeń

sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, cieplna, deszczowa

sieć: gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna

1.

Poza obszarem zabudowanym

8,00 zł

10,00 zł

2.

W obszarze zabudowanym

10,00 zł

20,00 zł

3.

Na obiekcie mostowym

150,00 zl

200,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego obiektu:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1,00 zł,

2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe, usługowe i inne eksponujące towar - 1,00 zł,

3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł,

4) reklamy:

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2- 0,80 zł,

b) o powierzchni powyżej 1 m2- 2,00 zł,

c) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,00 zł.

§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni na:

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 1,00 zł,

2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 1,00 zł,

3) inne niewymienione w § 1 w pkt. 1-3 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności - 1,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/85/04 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe