Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 460, poz. 774, poz. 870), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Monieckiego Rada Gminy Trzcianne uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę o znaczeniu lokalnym, położoną na obszarze Gminy Trzcianne, stanowiącą uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, obejmującą działki o numerach ewidencyjnych: obręb Laskowiec gmina Trzcianne nr 109 i 162/1, obręb Brzeziny gmina Trzcianne nr 149, 150 151 i 302, obręb Giełczyn gmina Trzcianne nr 506 i 616.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski


Uzasadnienie

Pismem z dnia 21.07.2015r. Nr RDG.35.2015 Wójt Gminy Trzcianne wyraził wolę przyjęcia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1839B /Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn/ przebiegającej na terenie Gminy Trzcianne.

Wyżej wymieniona droga nie spełnia właściwych kryteriów dla kategorii dróg powiatowych wyrażonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) a mianowicie nie stanowi połączenia siedziby powiatu z siedzibą gminy i siedzibami gmin między sobą. Ponadto jest to droga o znaczeniu lokalnym, stanowiąca uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom dlatego też uzasadnione jest zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1, 2, 3 w/w ustawy organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej następuje więc zgodnie z art. 6a ust. 2 wymienionej ustawy w drodze uchwały Rady Powiatu w Mońkach w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego, po zaciągnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów. Stosowne dokumenty są w posiadaniu Zarządu Powiatu Monieckiego.

Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych Rada Gminy Trzcianne podejmie stosowną uchwałę o nadaniu kategorii drogi gminnej przedmiotowej drodze w terminie do końca trzeciego kwartału b. r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe