Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 i z 2015 r. poz. 87 i 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne podjętego uchwałą Nr XXV/107/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 621), wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2 w § 3 dodaje się punkt 13 w brzmieniu: "13) popiołu z palenisk domowych.",

2) W Rozdziale 4 w § 11 dodaje się punkt 10 w brzmieniu: "10. Popiół z palenisk domowych odbierany jest 1 raz na 2 miesiące na koniec okresów: styczeń - luty, marzec - kwiecień, wrzesień - październik i listopad - grudzień.",

3) W Rozdziale 5 w § 17 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: "6) popiół z palenisk domowych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe