Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938,poz. 1646, z 2014r. poz,379,poz. 911,poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 r poz.238, poz.532) oraz § 11 pkt 3i 4 uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.003 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.003 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 24.176.206 zł. w tym bieżące -15.338.444 zł majątkowe-8.837.762 zł.

2) Plan wydatków ogółem 25.617.992 zł w tym bieżące -13.992.956 zł majątkowe -11.625.036zł.

§ 4. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Krasowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 29 września 2015 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 27.003 zł z następujących tytułów:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów i pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku(p1ismo DBŁ.3101-6-2/54/15 z dnia 11 września 2015r) udzielona została dotacja celowa w rozdziale 75108 w kwocie 10.671zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015r.

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismoFB-II.3111.155.2015BB z dnia 14 września 2015r) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 80101 w wysokości 388 zł oraz w rozdziale 80110 w kwocie 537 zł na uzupełnienie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, i materiały edukacyjne.

3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismoFB-II.311.418.2015.MA z dnia 22 września 2015r) zwiększono dotację celową w wysokości 15.407 zł w rozdziale 85216 -z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17.ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonano zmian w planie wydatków na rok 2015. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2015
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 29 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2015
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 29 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe