Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XIX/185/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 14) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LXIV/743/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3648).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2-4 uchwały Nr LXIV/743/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3648), które stanowią:

Załącznik Nr 4, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/185/11
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645; z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i 1045) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Miasta Białystok określone w następujących załącznikach do uchwały:

1) załącznik Nr 1: ,,Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku";

2) załącznik Nr 2: ,,Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez miejskie jednostki pomocy społecznej";

3) załącznik Nr 3: ,,Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Samopomocowym Klubie Seniora w Białymstoku".

§ 1a. [1]) Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach dla bezdomnych realizujących zadania w zakresie pomocy osobom bezdomnym na zlecenie Miasta Białystok określone w załączniku Nr 4[2]) do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/250/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 maja 2004 r. sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/185/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

1. Opłatę za pobyt osoby dorosłej w Domu ustala w formie decyzji podmiot kierujący - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub inna osoba upoważniona na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

2. Osoby skierowane nie ponoszą opłaty za pobyt, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zwanego dalej "kryterium dochodowym".

3. Podstawą ustalenia indywidualnej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do Domu jest ustalony przez Dyrektora Domu koszt przygotowania jednego posiłku.

4. Wysokość miesięcznej odpłatności ustala się na zasadach określonych w poniższej tabeli, przy czym wysokość odpłatności podlega podwyższeniu o 1 % za drugi i każdy kolejny rodzaj przyznanych usług:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do kosztu wytworzenia jednego posiłku pomnożonego przez liczbę dni faktycznego pobytu w Domu

powyżej 150 do 250

5

powyżej 250 do 350

10

powyżej 350

15

5. Opłata za pobyt ustalona według zasad określonych w ust. 4 nie obejmuje odpłatności za przyznane usługobiorcom posiłki, która ponoszona jest na podstawie odrębnych przepisów.

6. Usługobiorca może być całkowicie zwolniony bądź odpłatność za pobyt może być częściowo obniżona jednorazowo o 1 kategorię odpłatności określonej w tabeli, o której mowa w ust. 4 - na pisemny wniosek usługobiorcy, Dyrektora Domu lub pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, jeśli:

1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą lub śmiercią w najbliższej rodzinie;

2) usługobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub wypadku losowego;

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

7. Okres, na jaki może nastąpić całkowite zwolnienie z odpłatności bądź odpłatność może być obniżona, nie może być jednorazowo dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Należność za pobyt usługobiorca opłaca gotówką lub przelewem do kasy lub na rachunek bankowy Domu w terminie do 20 dnia każdego następnego miesiąca, na podstawie sporządzonej przez Dyrektora Domu listy osób korzystających z usług.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/185/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W MIESZKANIACH CHRONIONYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala w formie decyzji Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub inna osoba upoważniona na podstawie art. 112 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

2. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zwanego dalej "kryterium dochodowym".

3. Podstawą ustalenia należnej odpłatności osoby kierowanej do mieszkania chronionego jest kwota odpowiadająca ilorazowi miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania i liczby miejsc.

4. Koszt, o którym mowa w ust. 3 ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

5. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w % w stosunku do kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do podstawy ustalenia odpłatności

powyżej 100 do 110

10

powyżej 110 do 120

15

powyżej 120 do 130

20

powyżej 130 do 140

25

powyżej 140 do 150

30

powyżej 150 do 200

50

powyżej 200

100

6. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym za dany miesiąc należy wnosić na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/185/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SAMOPOMOCOWYM KLUBIE SENIORA W BIAŁYMSTOKU

Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne z terenu miasta Białegostoku, przebywające w Samopomocowym Klubie Seniora mają prawo do nieodpłatnego uczestnictwa w jego działalności.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/185/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMACH DLA BEZDOMNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM NA ZLECENIE MIASTA BIAŁYSTOK

1. Odpłatność za pobyt w domu dla bezdomnych oraz termin wnoszenia opłat ustala w formie decyzji Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub inna osoba upoważniona na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej.

2. Podstawą ustalenia należnej odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych są kwoty wynikające z umowy zawartej przez Miasto Białystok z podmiotem prowadzącym dany ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych.

3. Opłatę za pobyt w domu dla bezdomnych wnosi się, jeżeli pobyt w tym ośrodku trwa dłużej niż 5 dni.

4. Osoby bezdomne skierowane do domu dla bezdomnych nie ponoszą opłaty za pobyt, jeśli dochód osoby kierowanej nie przekracza 100 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanego dalej "kryterium dochodowym".

5. Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej ustala się na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do podstawy ustalenia odpłatności

powyżej 100 do 150

50

powyżej 150 do 200

60

powyżej 200 do 250

75

powyżej 250

100

6. Osoba bezdomna, posiadająca ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Mieście Białystok, może być całkowicie zwolniona bądź odpłatność za pobyt może być częściowo obniżona na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, jeśli:

1) osoba bezdomna ponosi wydatki związane z chorobą lub wypadkiem losowym,

2) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

7. Okres, na jaki może nastąpić całkowite zwolnienie z odpłatności bądź odpłatność może być obniżona, nie może być jednorazowo dłuższy niż 6 miesięcy.

8. Opłata za pobyt w domu dla bezdomnych może zostać podwyższona do pełnego kosztu pobytu, w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wskazanego przez gminę lub do którego osoba bezdomna nabyła prawo na podstawie orzeczenia sądu lub innego tytułu.

9. W przypadku, gdy pobyt w domu dla bezdomnych nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do okresu pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z ust. 5 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni faktycznego pobytu.

10. Należność za pobyt w domu dla bezdomnych wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dany ośrodek dla osób bezdomnych w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.

11. Należnością za pobyt w domu dla bezdomnych świadczeniobiorcy nie będącego mieszkańcem Miasta Białegostoku gmina właściwa ze względu na jego ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały będzie obciążona w wysokości 100% kosztu pobytu lub wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem pobytu w domu dla bezdomnych a opłatą, jaką winien uiścić świadczeniobiorca na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.


[1]) Dodany przez § 1 uchwały Nr LXIV/743/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3648), która weszła w życie z dniem 21 listopada 2014 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez załącznik do uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe