reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/106/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645,poz.645, poz.1318, Dz.U.z 2014r. poz. 372, poz.1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania ze stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/106/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 30 września 2015 r.

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE STADIONU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE

§ 1. 1. Stadion jest kompleksem boisk sportowo-rekreacyjnych ogrodzonym ogrodzeniem trwałym, położonym w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31 składającym się z:

1) głównej płyty piłkarskiej o wymiarach 105m x 68m, o nawierzchni boiska trawiastej, trybun na 940 miejsc siedzących, bieżni lekkoatletycznej;

2) płyty ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105m x 68m, sztucznego oświetlenia, mobilnych trybun;

3) boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26m x 44m, z wyznaczeniem boisk do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej, sztucznego oświetlenia;

4) 2 kortów tenisowych każdy o wymiarach 24 m x 11 m, sztucznego oświetlenia;

5) ciągów komunikacyjnych;

6) innych budynków i budowli zlokalizowanych na jego terenie.

2. Stadion jest własnością Gminy Sokółka, i pozostaje w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sokółce zwanego dalej OSiR.

3. Na Stadionie organizowane są imprezy sportowe, artystyczne, rozrywkowe i inne, a także prowadzone są lekcje wychowania fizycznego oraz treningi klubów sportowych.

§ 2. 1. Regulamin wywiesza się przy wszystkich wejściach na Stadion oraz na jego terenie.

2. Wejście na Stadion oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3. Regulamin określa tryb i zasady korzystania ze Stadionu.

§ 4. Regulamin dotyczy wszystkich imprez, w tym imprez masowych, do których stosuje się również przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013r. poz.611 ze zm.).

§ 5. 1. Imprezy organizowane na Stadionie mogą być monitorowane i podlegać zapisowi za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk za zgodą OSiR.

2. Wstęp na imprezę osoby niepełnoletniej do lat 13 może nastąpić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 6. W czasie, kiedy na Stadionie nie odbywają się imprezy, do wejścia i przebywania na jego terenie są uprawnieni:

- pracownicy OSiR,

- uczniowie szkół pod opieką nauczyciela w terminach ustalonych z OSiR,

- osoby korzystające odpłatnie z obiektów sportowych po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie pływalni,
-osoby wynajmujące obiekt sportowy

- młodzież trenująca w klubach sportowych pod opieką trenera, w terminach ustalonych z OSiR.

§ 7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, marketingowa, reklamowa, w tym: transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na Stadionie w czasie trwania imprez może odbywać się wyłącznie za zgodą OSiR oraz organizatora imprezy.

§ 8. W przestrzeni pomiędzy murawą boiska, a ogrodzeniem trybun, tj. w niecce stadionu, obowiązują następujące zasady:

1) wejście z trybun na płytę boiska w trakcie trwania imprezy odbywa się każdorazowo za zgodą OSiR
i wyłącznie wskazanymi przez OSiR bramkami;

2) przebywanie na płycie boiska kibiców, organizatorów konkursów, a także prowadzenie na płycie boiska innej działalności promocyjnej w trakcie trwania imprezy, możliwe jest wyłącznie w wytyczonych przez OSiR strefach i po wejściu jedną, ustaloną przez OSiR bramką.

§ 9. Na Stadionie zakazuje się ustawiania jakichkolwiek rekwizytów, banerów i urządzeń bez zgody OSiR.

§ 10. OSiR ma prawo do zmiany ogłoszonych przez siebie terminów imprez organizowanych
na Stadionie bez konieczności wcześniejszego ogłaszania zmiany.

§ 11. 1. Do wejścia na Stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważny bilet, inny dokument wydany przez organizatora lub identyfikator albo inny dokument wydany przez OSiR oraz dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości osoby. Wyjątkiem są imprezy, w których obowiązuje wstęp wolny.

2. W przypadkach wynikających ze specyfiki imprezy, OSiR jest uprawniony do zmiany zasad wchodzenia i przebywania na Stadionie, o czym ma obowiązek poinformować w miejscach umieszczenia Regulaminu.

§ 12. Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie, wchodzący lub przebywający na terenie obiektu, ma obowiązek na każde żądanie służby porządkowej okazać bilet i dokumenty, o których mowa w § 11 oraz poddać się przeszukaniu bagażu i odzieży.

§ 13. Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie ma obowiązek w czasie jej trwania, z wyłączeniem przerwy, przebywać na miejscu zgodnym z oznaczeniem wskazanym w bilecie lub dokumencie,
o którym mowa w § 11 oraz stosować się do zarządzeń służb porządkowych i komunikatów ogłaszanych przez organizatora imprezy.

§ 14. 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu:

1) broni palnej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania;

2) pojemników i urządzeń do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

3) pałek, kijów, prętów, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów, które mogą być użyte do zadawania urazów osobom fizycznym lub uszkadzania wyposażenia Stadionu;

4) innych przedmiotów i substancji mogących w ocenie organizatora lub OSiR stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, a w szczególności: butelek, puszek, przedmiotów z napędem mechanicznym, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu.

2. Przedmioty i substancje wymienione w ust. 1 są odbierane do depozytu bądź przekazywane odpowiednim służbom.

§ 15. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu.

§ 16. Uczestnikom imprez organizowanych na Stadionie zakazuje się:

1) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy a w szczególności płytę boiska, do pomieszczeń służbowych, na ogrodzenia, maszty, oznaczone wydzielone tereny Stadionu;

2) opuszczania w czasie trwania imprezy, bez zgody służby porządkowej, sektora oznaczonego
na bilecie lub w dokumencie, o którym mowa w § 11;

3) rzucania jakimikolwiek przedmiotami, szczególnie na płytę boiska lub w innych uczestników;

4) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków, itp. Nie dotyczy zaplanowanych przez organizatora pokazów.

5) używania nakryć głowy lub innych przedmiotów utrudniających identyfikację;

6) wywieszania i głoszenia haseł, symboli, pieśni o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, wywołujących publiczne zgorszenie;

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

§ 17. W imprezie odbywającej się na Stadionie nie mogą uczestniczyć osoby, wobec których został orzeczony przez Sąd zakaz wstępu na imprezy masowe.

§ 18. Każdorazowy przypadek naruszenia przepisów prawa, postanowień regulaminu Stadionu lub imprezy skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu za bilet,
a sprawcy naruszenia OSiR może wydać czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.

§ 19. Uczestnik imprezy na Stadionie, który w trakcie jej trwania poniósł szkodę jest zobowiązany zgłosić ją niezwłocznie Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej lub OSiR.

§ 20. OSiR ma prawo unieważnienia identyfikatorów lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na Stadion wymienionych w § 11 w przypadku naruszania przez ich posiadacza niniejszego regulaminu.

§ 21. Ustala się zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią i boiska wielofunkcyjnego:

1) boisko jest czynne przez cały tydzień od godz. 7:00 do godz. 21:45;

2) osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do uiszczenia opłaty przed wejściem na boisko
w kasie krytej pływalni według obowiązującego cennika;

3) korzystający z boiska zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego. Zaleca się używanie butów piłkarskich halowych bądź butów z płaską podeszwą na kortach tenisowych oraz boisku wielofunkcyjnym, natomiast na boisku z piłkarskim ze sztuczną murawą butów piłkarskich tzw. "lanek";

4) wprowadza się zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi, aluminiowymi, ceramicznymi;

5) wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) na terenie boiska zabrania się:

a) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek,

b) poruszania się poza chodnikami na rowerach, skuterach, motocyklach, rolkach i deskorolkach;

c) wprowadzania zwierząt, wyjątkiem są osoby nie widome korzystające z psów, jako przewodników;

7) OSiR może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boiska;

8) OSiR może odwołać zajęcia na boisku ze względu na:

a) imprezy sportowo - rekreacyjne,

b) rozgrywki międzyszkolne,

c) prace konserwacyjne,

d) niesprzyjające warunki atmosferyczne zagrażające użytkowaniu oraz nawierzchni boiska;

e) inne nieprzewidziane okoliczności;

9) korzystający z boiska mają obowiązek zgłosić OSiR wszelkie zauważone usterki i zagrożenia;

10) korzystający odpowiada za pobrane klucze do szatni;

11) przedstawiciel OSiR może:

a) nakazać korzystającemu zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenia terenu boisk w przypadku nie przestrzegania regulaminu.

§ 22. Za bezpieczeństwo i porządek na Stadionie podczas imprezy odpowiada jej Organizator.

§ 23. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będą pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama