reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/108/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 9 lit.h oraz art.40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz.1318, Dz.U.z 2014r. poz. 372, poz.1072 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 08 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.659 z 14 lutego 2012r.)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/108/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 30 września 2015 r.

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną Gminy Sokółka, prowadzoną w formie jednostki budżetowej

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Sokółce przy ulicy Mariańskiej 31.

3. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

c) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715),

d) Statutu Gminy Sokółka uchwalonego uchwałą Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 lutego 2003r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 21,poz.538 ze zm.).

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce używa skrótu OSiR Sokółka.

5. Ośrodek prowadzi działalność na terenie gminy Sokółka.

6. Ośrodek może prowadzić działalność na terenie powiatu sokólskiego, województwa podlaskiego, całej Polski oraz poza granicami kraju.

7. Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce określa jego cele i zadania oraz majątek trwały.

Rozdział 2.
CELE i ZADANIA OSiR

§ 2. 1. Celem działalności OSiR Sokółka jest realizacja zadań Gminy Sokółka w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, administrowanie oraz zarządzanie terenem, obiektami, sprzętem i urządzeniami, które posiada w trwałym zarządzie lub zostały mu przekazane w użytkowanie przez Gminę Sokółka.

§ 3. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacji oraz turystyki.

2. Propagowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej przy współdziałaniu z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, w tym również na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego:

a) klubom i związkom sportowym,

b) organizacjom sportowym, społecznym i zawodowym,

c) placówkom oświatowym,

d) osobom indywidualnym,

e) innym zainteresowanym.

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami sportowymi o zasięgu gminnym i ponad gminnym w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR.

5. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców miasta.

6. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej z zakresu działania Ośrodka.

7. Właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie działania.

8. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

a) świadczenia usług transportowych, hotelarskich i gastronomicznych,

b) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,

c) organizowania koncertów, imprez rozrywkowych, targów i wystaw,

d) najmu lokali użytkowych,

e) dzierżawa terenu i powierzchni reklamowej,

f) sprzedaż detaliczna różnego rodzju towarów

9. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących gminę.

10. Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz profilaktycznych.

§ 4. 1. Przy Ośrodku mogą działać Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.

Rozdział 3.
NADZÓR I KIEROWNICTWO

§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje OSiR na zewnątrz, odpowiada za jego funkcjonowanie oraz powierzone składniki majątkowe.

2. Burmistrz Sokółki jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka.

3. Kontroli Ośrodka i oceny pracy Dyrektora OSiR dokonuje Burmistrz Sokółki.

4. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla zatrudnionych pracowników w OSiR.

5. Strukturę organizacyjną i strukturę zatrudnienia określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Burmistrza Sokółki na wniosek Dyrektora Ośrodka.

6. Zasady zatrudniania i wynagradzania oraz prawa i obowiązki pracowników OSiR określają odrębne przepisy.

Rozdział 4.
MAJĄTEK OŚRODKA

§ 6. 1. Ośrodek gospodaruje nieruchomościami położonymi w Sokółce, przekazanymi Ośrodkowi w trwały zarząd:

a) o numerze geodezyjnym 2989/3 przy ulicy Wodnej 20 (na działce zlokalizowane są: budynek noclegowy parterowy Ośrodka Wczasowego, dwa boiska do gry w piłkę siatkową i plażową), oraz położony na działce sąsiedniej o numerze geodezyjnym 3009/2 (piętrowy budynek noclegowo - mieszkalny, budynek gastronomiczny), i o numerze geodezyjnym 3009/1 (nieruchomość gruntowa niezabudowana).

b) o numerze geodezyjnym 2989/4 przy ulicy Wodnej 20 (hangary na sprzęt sportowy, plaża),

c) o numerze geodezyjnym 2935 przy ulicy Kryńskiej (zalew wodny),

d) o numerze geodezyjnym 1229/1 przy ulicy Mariańskiej 31 pod nazwą "Kompleks rekreacyjno - sportowy imienia Piotra Nurowskiego" nadaną Uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce Nr L/398/10 (kryta pływalnia, dwa budynki gospodarcze, stadion miejski, kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią ).

2. Ośrodek jest administratorem placu targowego, położonego w Sokółce przy ulicy Targowej.

3. Ośrodek zarządza terenami zieleni miejskiej w Sokółce.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

2. Plan finansowy zatwierdza Burmistrz Sokółki.

3. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość oraz sporządza sprawozdanie finansowe i przedkłada Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Odrębne przepisy określają zasady:

1. Planowania i sprawozdawczości statystycznej.

2. Finansowania i rozliczania z budżetem.

3. Wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. 1. Zmiany w Statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama