reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Łomża

z dnia 1 września 2015r.

w sprawie powierzenia przez Gminę Łomża do realizacji Miastu Łomża zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Zawarte pomiędzy:

GminąŁomża, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa,

a

Miastem Łomża, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego.

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.) oraz Uchwały Nr 87/XIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Uchwały Nr XII/63/15 Rady Gminy Łomża z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia w tym przedmiocie, strony niniejszego porozumienia postanawiają co następuje:

§ 1. Gmina Łomża powierza, a Miasto Łomża przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegające na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża.

§ 2. Strony Porozumienia ustalają, że:

1) organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łomża będzie Miasto Łomża z zastrzeżeniem § 3 Porozumienia;

2) operatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Łomża będzie samorządowy zakład budżetowy Miasta Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży;

3) ceny biletów, zwolnienia, ulgi i opłaty dodatkowe ustala Rada Miejska Łomży, z zastrzeżeniem pkt. 5);

4) na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Operatora obowiązuje Regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt uchwalony przez Radę Miejską Łomży;

5) do czasu uchwalenia cen określonych w pkt. 3) obowiązują ceny dotychczas ustalone.

§ 3. Gmina Łomża we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się na własnym terenie do:

1) utrzymania właściwego stanu dróg i pętli autobusowej;

2) utrzymania przystanków autobusowych, remontu i naprawy wiat przystankowych, których Gmina Łomża jest właścicielem lub zarządzającym;

3) nieodpłatnego udostępnienia na rzecz MPK ZB w Łomży przystanków i pętli położonych na terenie Gminy w celu realizacji niniejszego Porozumienia.

§ 4. Miasto Łomża, jako organizator publicznego transportu zbiorowego zobowiązuje się do:

1) opracowania i ewentualnego modyfikowania rozkładu jazdy;

2) zapewnienia regularnego i zgodnego z ustalonym rozkładem jazdy przewozu pasażerów;

3) zorganizowania obsługi linii komunikacyjnej przez sprawny technicznie i właściwie oznakowany tabor autobusowy Operatora;

4) ustalenia sposobu dystrybucji biletów;

5) zapewnienia kontroli biletów;

6) ustalenia taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt, w tym uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych;

7) zapewnienie przewozu uczniów zamieszkujących na terenie gminy do i ze szkół dla których gmina Łomża jest organem prowadzącym, znajdujących się na trasach funkcjonujących linii MPK ZB w Łomży na podstawie przekazywanych nieodpłatnie biletów miesięcznych lub miesięcznych doładowań biletów elektronicznych zgodnie z informacjami przekazywanymi przez dyrektorów szkół;

8) zapewnienie uczniom i studentom zamieszkującym na terenie gminy Łomża dojeżdżającym na podstawie biletów miesięcznych do szkół i uczelni na terenie miasta bezpłatnego przejazdu na podstawie tych biletów na wszystkich liniach miejskich;

9) Przekazywanie do Gminy Łomża w formie elektronicznej rozkładów jazdy, komunikatów i informacji dotyczących linii objętych porozumieniem.

§ 5. 1) Miasto Łomża nie ponosi odpowiedzialności za zmianę trasy przejazdu i nie wykonanie kursów spowodowane brakiem przejezdności dróg i w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, blokady dróg, awarie) Miasta Łomża może wprowadzić zmiany w rozkładzie jazdy lub zawieszać linię.

2) Zawieszenie lub likwidacja linii lub kursów może nastąpić również gdy wpływy z biletów i dotacja nie pokryją kosztów. Informację o zawieszeniu lub likwidacji linii lub kursów zostanie przekazana do Gminy Łomża z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6. Wpływy ze sprzedaży biletów na linii komunikacyjnej objętej Porozumieniem są przychodem Operatora.

§ 7. Na pokrycie kosztów powierzonego zadania Gmina Łomża przekaże Miastu Łomża dotację celową, zwaną dalej dotacją:

1) W roku 2015 - w kwocie 54.400 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) za okres od początku obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2015r, jako dotację do przewozów w roku szkolnym.

Dotacja wyliczona została do planowanej ilości przewożonych osób.

Dotację Gmina Łomża będzie przekazywać na konto Miasta Łomża nr 34 1560 0013 2294 6771 7000 0001 co miesiąc, do 10 każdego miesiąca w kwocie 13.600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2) Strony porozumienia ustalają, że do dnia 20 października każdego roku, na wniosek Gminy Łomża ustalą zasady współpracy na każdy następny rok, w zakresie wielkości dotacji na rok następny i terminów jej przekazywania, w formie aneksu do porozumienia.

3) Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot następuje wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jej przekazania do dnia zwrotu.

§ 8. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zastosowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 915).

§ 12. Traci moc porozumienie międzygminne z dnia 31 grudnia 2003 r. zawarte pomiędzy miastem Łomża a Gminą Łomża w sprawie lokalnego transportu zbiorowego.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 14. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Wójt


Piotr Kłys

Prezydent Miasta


Mariusz Chrzanowski


Skarbnik Gminy


Anna Lachowska


Skarbnik Miasta


Elżbieta Parzych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama