reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu bielskiego

zawarte pomiędzy Powiatem Bielskim z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim, w imieniu którego działają:

1) Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski,

2) Piotr Bożko - Wicestarosta,

zwanym dalej Powiatem,

a Gminą Miejską Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8, reprezentowaną przez: Czesława Sokołowskiego - Burmistrza Miasta Brańsk,

zwaną dalej Gminą.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w zw. z art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789 i 1293), art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Strony oświadczają, iż będą wspólnie realizować zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu bielskiego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

§ 2. 1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, na terenie Powiatu Bielskiego, tj. w miejscowościach Bielsk Podlaski i Brańsk, zostaną utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Bielsku Podlaskim zostanie zlokalizowany w budynku głównej siedziby Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, pok. 010.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brańsku zostanie zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8, pok. 13.

4. Gmina zapewni obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w ust. 3.

5. Warunki finansowania zadania, o którym mowa w ust. 4, zostaną określone w odrębnej umowie.

§ 3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, Powiat zamierza powierzać organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie wyłaniana corocznie w otwartym konkursie ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

§ 4. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w § 2 ust. 3, będą udzielać adwokaci lub radcy prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem.

§ 5. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek: godz. 9.00 - 13.00

Wtorek: godz. 11.00 - 15.00

Środa: godz. 9.00 - 13.00

Czwartek: godz. 11.00 - 15.00

Piątek: godz. 9.00 - 13.00.

§ 6. 1. Gmina oświadcza, iż pomieszczenie udostępnione na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w § 2 ust. 3:

1) zapewnia dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej;

2) zapewnia właściwe warunki oczekiwania osób chcących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną;

3) umożliwia zachowanie dyskrecji przy udzielaniu osobom pomocy prawnej;

4) umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym.

2. Gmina oświadcza również, że wyposażenie pomieszczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

§ 7. Gmina zobowiązuje się udostępnić w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób oczekujących na uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej informację o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 9. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia i jeden egzemplarz do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

MIASTO BRAŃSK:POWIAT BIELSKI:

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama