Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasnopol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 , poz. 645,poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Krasnopol stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/86/08 Rady Gminy Krasnopol z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasnopol (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 117, poz. 1226, zm. z 2009 r. Nr 131, poz. 1471).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski


Załącznik do Uchwały Nr VIII/64/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30.09.2015 r.

STATUT GMINY KRASNOPOL

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Gminy Krasnopol określa:

1) ustrój Gminy Krasnopol,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy Krasnopol oraz ich uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy Krasnopol a także udział przewodniczących organu wykonawczego tych jednostek w pracach Rady Gminy Krasnopol,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Krasnopol oraz jej komisji,

4) tryb pracy Wójta Gminy Krasnopol,

5) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Gminy Krasnopol,

6) zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich,

7) zasady rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krasnopol;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Krasnopol;

3) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Krasnopol;

4) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krasnopol;

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krasnopol;

6) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Krasnopol;

7) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Krasnopol;

8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Krasnopol;

9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Krasnopol;

10) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Krasnopol;

11) Ustawie o samorządzie gminnym- należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.).

Rozdział II. Gmina

§ 3. 1. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terenie.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w wyborach, referendach oraz za pośrednictwem organów Gminy.

3. Zakres działania oraz zadania Gminy określa Rozdział 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Sejneńskim, w Województwie Podlaskim..

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa poglądowa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Krasnopol.

4. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze gminy

§ 5. 1. Gmina tworzy sołectwa, które stanowią jednostki pomocnicze gminy.

2. Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 6. O utworzeniu, połączeniu, podziale oraz znoszeniu sołectw decyduje Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału oraz zniesienia sołectwa mogą być:

a) mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować,

b) organy Gminy;

- w przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b) Rada podejmuje uchwałę wstępną i powiadamia o swojej inicjatywie mieszkańców sołectw;

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi, których tryb określa Rada w odrębnej uchwale;

3) projekt granic sołectwa sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami jego utworzenia;

4) przebieg granic sołectw powinien w szczególności uwzględniać:

a) naturalne uwarunkowania przestrzenne Gminy, w tym istniejące granice obrębów geodezyjnych,

b) funkcjonalne wykorzystanie istniejących urządzeń komunalnych, obiektów kulturalnych, oświatowych i sportowych,

c) istniejące więzi między mieszkańcami.

§ 7. 1. Rada, w uchwale budżetowej, może określić wydatki na rzecz sołectw w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

2. Jednostka pomocnicza może otrzymać wyodrębnioną część mienia komunalnego, którym dysponuje w zakresie zwykłego zarządu.

3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczenia

w obradach Rady oraz składania wniosków i zapytań.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady

§ 8. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w innych przepisach prawnych wydanych na ich podstawie.

2. Poza uchwałami, o których mowa w ust. 1, Rada podejmuje:

1) deklaracje- zawierające zobowiązanie się do podjęcia określonego działania przez Radę,

2) oświadczenia i stanowiska - zawierające oświadczenia i stanowiska w określonej sprawie,

3) apele- zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

4) opinie- zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do deklaracji, oświadczeń, stanowisk, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

4. Rada działa poprzez:

1) Przewodniczącego,

2) Wiceprzewodniczącego,

3) Komisję Rewizyjną,

4) Komisje Stałe Rady,

5) Doraźne Komisje Rady powołane do realizacji konkretnych zadań na określony czas,

6) Wójta w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.

5. Komisja Rewizyjna oraz stałe i doraźne komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają roczne sprawozdania ze swojej pracy.

§ 9. 1. Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na pierwszej sesji nowej kadencji, zwołanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym.

2. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) sprawuje nadzór nad zachowaniem ładu i porządku podczas obrad,

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

5) podpisuje uchwały i inną korespondencję Rady,

6) czuwa nad zapewnieniem niezbędnych warunków do wykonywania przez radnych ich mandatu,

7) kieruje projekty uchwał pod obrady właściwych komisji,

8) przyjmuje w imieniu Rady skargi na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadaje im bieg.

3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rewizyjnej oraz stałych i doraźnych komisji Rady.

§ 10. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w rocznym planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w rocznym planie pracy Rady, ale zwołane w trybie sesji zwyczajnej.

4. Sesje nadzwyczajne zwoływane są w trybie przewidzianym w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 11. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie terminu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów objętych porządkiem obrad.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad. Terminy rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia radnych najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad jeżeli porządek obrad przewiduje procedowanie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia rocznego budżetu Gminy;

2) rozpatrzenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy oraz udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu.

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji nadzwyczajnej Przewodniczący zawiadamia radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad.

6. W przypadkach podyktowanych dobrem wspólnoty samorządowej termin określony w ust 5 może ulec skróceniu.

7. Do zawiadomienia radnych o sesji nadzwyczajnej i formie dostarczenia materiałów mają zastosowanie przepisy ust. 8.

8. Za skuteczne dostarczenie radnym materiałów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 uważa się dostarczenie ich w jeden z poniższych sposobów:

1) za pośrednictwem poczty lub pracownika urzędu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania przesyłki lub potwierdzenie jej doręczenia przez pracownika urzędu,

2) pocztą elektroniczną w formie plików elektronicznych, jeżeli radny złożył pisemne oświadczenie woli otrzymywania materiałów w takiej formie i podał adres e-mail, na który należy je przesłać. O dotrzymaniu terminu decyduje data potwierdzenia otrzymania korespondencji,

3) ustne lub telefoniczne przekazanie radnemu informacji o terminie, miejscu i porządku obrad
z jednoczesnym wskazaniem miejsca odbioru materiałów - o dotrzymaniu terminu decyduje data przekazania informacji poparta notatką służbową pracownika Urzędu.

§ 12. 1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady Gminy podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 3 dni przed terminem obrad i posiedzeń.

2. W przypadku sesji nadzwyczajnej termin określony w ust. 1 może ulec skróceniu.

3. Za skuteczne zawiadomienie uznaje się zamieszczenie informacji, o której mowa w ust. 1, na:

1) stronie BIP Urzędu Gminy Krasnopol - decyduje data zamieszczenia informacji;

2) tablicy ogłoszeń Urzędu - decyduje data zamieszczenia informacji odnotowana przez pracownika Urzędu na zamieszczonej informacji.

§ 13. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 14. Wójt udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.

§ 15. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 16. 1. Sesja powinna odbyć się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie i miejscu na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji Rada może postanowić w szczególności ze względu na:

1) brak możliwości wyczerpania porządku obrad spowodowany brakiem quorum;

2) konieczność rozszerzenia porządku obrad;

3) potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów i informacji potrzebnych do realizacji porządku obrad;

4) innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających Radzie realizację porządku obrad.

4. O przerwaniu sesji rada decyduje w głosowaniu zwykłą większością głosów radnych obecnych na sesji. Przerwanie obrad odnotowuje się w protokole.

5. W przypadku przerwania obrad, z powodu braku quorum, w protokole odnotowuje się radnych, którzy opuścili obrady w trakcie ich trwania.

§ 17. 1. Rada rozpoczyna obrady tylko w obecności co najmniej połowy swojego ustawowego składu.

2. Przewodniczący może kontynuować rozpoczęte obrady Rady w przypadku kiedy liczba radnych w trakcie obrad spadnie poniżej liczby określonej w ust. 1, jednak w takim przypadku Rada nie może podejmować uchwał.

§ 18. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący może w trakcie obrad, przekazać prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu.

§ 19. 1. Sesję otwiera wypowiedzenie przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram ...(nr sesji)... sesję Rady Gminy Krasnopol".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący:

1) na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad,

2) przedstawia porządek obrad,

3) przyjmuje i poddaje pod głosowanie wnioski radnych o wprowadzenie zmian do porządku obrad,

4) przedstawia porządek obrad po wprowadzeniu ewentualnych zmian,

5) przyjmuje od radnych wnioski o wprowadzenie zmian do treści protokołu z poprzedniej sesji, a w przypadku braku takich wniosków poddaje pod głosowanie przyjęcie treści protokołu z poprzedniej sesji,

6) oddaje głos Wójtowi w celu złożenia sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym,

7) otwiera i zamyka dyskusję radnych nad projektami uchwał,

8) poddaje treść przygotowanych uchwał pod głosowanie,

9) przyjmuje interpelacje i zapytania radnych,

10) udziela głosu osobom udzielającym odpowiedzi na interpelacje i zapytania,

11) udziela głosu osobom składającym wolne wnioski i informacje.

§ 20. 1. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

2. Interpelacja zawiera krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

3. Interpelacje składane są ustnie lub pisemnie podczas sesji lub w okresie międzysesyjnym na ręce Przewodniczącego. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelacje Wójtowi.

4. Odpowiedzi na interpelację udziela się ustnie podczas sesji lub w formie pisemnej w terminie 14 dni na ręce Przewodniczącego i radnego składającego interpelację.

5. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu.

6. W przypadku uznania odpowiedzi na interpelację za niewystarczającą, interpelujący radny zwraca się do Przewodniczącego z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi. Uzupełniającej odpowiedzi na interpelacje udziela się w trybie i terminie określonym w ust. 4.

§ 21. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących aktualnych problemów Gminy oraz w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są w formie pisemnej i kierowane na ręce Przewodniczącego lub ustnie w trakcie sesji.

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi
w formie pisemnej, § 20 ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.

§ 22 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z jego punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w przypadkach jego zdaniem uzasadnionych.

3. Radny zabiera głos jedynie wtedy, kiedy udzieli mu go Przewodniczący.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 23. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób biorących udział w obradach.

2. Przewodniczący może czynić radnemu uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpienia. W razie potrzeby przywołuje mówcę "do rzeczy".

3. Jeżeli, w ocenie Przewodniczącego, temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad lub uchybiają powadzenie sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie radnego "do porządku" nie odnosi skutku może odebrać mu głos. Odebranie głosu radnemu wraz z uzasadnieniem takiej decyzji odnotowuje się w protokole sesji.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do innych niż radni osób biorących udział w obradach.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 24. Na wniosek radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad. Treść wystąpienia przekazywana jest do wiadomości radnym i Wójtowi.

§ 25. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawach wniosków natury formalnej dotyczących:

1) stwierdzenia quorum;

2) zmiany porządku obrad;

3) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

6) zarządzenia przerwy;

7) odesłania projektu uchwały do komisji;

8) zgłoszenia autopoprawek do projektu uchwały;

9) przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad;

10) przeliczenia głosów;

11) przestrzegania regulaminu obrad;

12) udzielenia głosu osobie nie będącej radnym.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję, udzielając głosu jednemu radnemu będącemu "za" wnioskiem i jednemu radnemu będącemu "przeciw" wnioskowi, po czym poddaje wniosek pod głosowanie.

§ 26. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli istnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący przeprowadza procedurę głosowania.

3. Po zamknięciu dyskusji do momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący może udzielić radnemu głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego dotyczącego sposobu lub porządku głosowania.

§ 27. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę "zamykam ...(nr sesji)... sesję Rady Gminy Krasnopol".

2. Czas od otwarcia do zakończenia sesji uważa się za czas jej trwania.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 28. 1. Rada związana jest uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych pomyłek pisarskich.

§ 29. 1. Pracownik Urzędu wyznaczony przez Wójta sporządza z każdej sesji protokół.

2. Przebieg sesji nagrywa się urządzeniem służącym do utrwalania dźwięku, a utrwalony zapis pozostawia się do czasu przyjęcia protokołu z obrad na następnej sesji.

§ 30. 1. Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg.

2. Protokół z sesji w szczególności zawiera:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego i protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

4) ustalony porządek obrad;

5) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych oraz uchwalonych wniosków, odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych;

7) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

8) podpis osoby prowadzącej obrady i protokolanta.

§ 31. 1. Projekt protokołu z odbytej sesji sporządza się w terminie 14 dni od dnia zakończenia sesji i wykłada do wglądu radnym w siedzibie Urzędu oraz na następnej sesji.

2. Radni zgłaszają poprawki i uzupełnienia do treści protokołu:

1) pisemnie lub ustnie protokolantowi w siedzibie Urzędu w okresie międzysesyjnym;

2) pisemnie lub ustnie Przewodniczącemu, przed głosowaniem nad przyjęciem protokołu, na najbliższej sesji.

3. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek i uzupełnień decyduje Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z sesji.

4. Od decyzji Przewodniczącego obrad, dotyczącej uwzględnienia poprawek i uzupełnień, przysługuje odwołanie do Rady w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
w ust. 3.

§ 32. 1. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności radnych;

2) listę zaproszonych gości;

3) teksty przyjętych przez Radę uchwał;

4) usprawiedliwienia nieobecnych radnych;

5) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

2. Przewodniczący przekazuje Wójtowi uchwały w terminie 3 dni od dnia zakończenia sesji.

3. Wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał, Wójt niezwłocznie dostarcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań z nich wynikających.

§ 33. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:

1) Wójt;

2) Stała i Doraźna Komisja Rady;

3) Klub Radnych;

4) grupa Radnych stanowiąca co najmniej 1 ustawowego składu Rady;

5) co najmniej 50 pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy mieszkańców.

2. Projekt uchwały określa w szczególności:

1) tytuł;

2) podstawę prawną;

3) treść merytoryczną;

4) ewentualne źródło sfinansowania jej postanowień;

5) organ odpowiedzialny za jej wykonanie;

6) termin obowiązywania lub wejścia w życie.

3. Lista mieszkańców, którzy występują z inicjatywą uchwałodawczą zawiera:

1) imiona i nazwisko mieszkańca;

2) adres zamieszkania;

3) numer PESEL;

4) podpis.

4. Dane zawarte w liście mieszkańców, o której mowa w ust. 3, podlegają ochronie zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

5. Projekt uchwały wnosi się na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej oraz w formie pliku elektronicznego.

6. Przewodniczący jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji, projekt uchwały, wniesiony z inicjatywy podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5, jeżeli wpłynął co najmniej na 14 dni przed terminem sesji rady.

7. Przewodniczący może wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, wniesiony po terminie określonym w ust. 6.

8. Projektodawca, po wniesieniu projektu uchwały, ma prawo do wniesienia autopoprawek.

§ 34. Jeżeli przepisy prawa stawiają wymóg podjęcia uchwały w porozumieniu, po uzgodnieniu lub po zaopiniowaniu projektu uchwały przez organ administracji rządowej lub przez inny organ, projekt uchwały dostarcza się wraz z uzyskanym porozumieniem, uzgodnieniem lub opinią.

§ 35. Uchwały Rady podpisuje osoba prowadząca sesję, na której podjęto uchwały.

§ 36. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

§ 37. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 38. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący.

3. W głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", uchwała nie zostaje podjęta.

4. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania jawnego.

§ 39. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady.

2. Rada każdorazowo ustala sposób głosowania.

3. Głosowanie tajne przeprowadza wyłoniona z radnych Komisja Skrutacyjna, która wyłania ze swojego grona przewodniczącego.

4. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnia sposób głosowania i przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno radnych z listy obecności

5. Kart do głosowania tajnego jest tyle ilu jest radnych obecnych na sesji.

6. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, który zawiera:

1) skład osobowy komisji;

2) przedmiot głosowania;

3) liczbę radnych obecnych na sesji, biorących udział w głosowaniu;

4) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych;

5) wynik głosowania;

6) podpisy członków Komisji Skrutacyjnej.

7. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

9. Przepis § 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 40. 1. Przewodniczący, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku. Treść wniosku jest redagowana w sposób przejrzysty, nie budzący wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, to znaczy taki, którego przegłosowanie może wykluczyć potrzebę głosowania nad kolejnymi wnioskami. Spory co do tego, który wniosek jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący.

3. W przypadku głosowania nad wyborem osoby, Przewodniczący pyta każdego ze zgłoszonych kandydatów czy zgadzają się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej umieszcza kandydata na liście. Zamknięcie listy kandydatów Przewodniczący poddaje pod głosowanie i zarządza przeprowadzenie głosowania.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku gdy nieobecny na sesji kandydat złożył wcześniej na ręce Przewodniczącego pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 41. 1. Jeżeli równolegle z wnioskiem o podjęcie uchwały zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały, następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej przyjęcie innych zgłoszonych do projektu uchwały poprawek, nie poddaje się ich pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad grupą zgłoszonych do projektu uchwały poprawek.

6. Przewodniczący, w ostatniej kolejności, zarządza głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi wewnętrzna sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały oraz czy uchwała po zmianach jest zgodna z obowiązującym prawem.

§ 42. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" i "nieważnych" nie bierze się pod uwagę.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przyjęta zostaje kandydatura lub wniosek o największej liczbie głosów "za".

3. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2, kilka osób lub wniosków otrzymało równą największą liczbę głosów "za", głosowanie powtarza się ograniczając liczbę osób lub wniosków do tych, które otrzymały równą największą liczbę głosów.

§ 43. 1. Głosowanie rozstrzygane bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek lub kandydatura, która uzyskała głosów "za" więcej niż głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" razem wziętych.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przyjęty zostaje wniosek lub kandydatura, która uzyskała głosów "za" więcej niż połowa ustawowego składu Rady.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna i tryb pracy komisji Rady

§ 44. 1. Rada każdej kadencji ustala uchwałą liczbę i nazwę komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej, określając ramowy zakres działania i kompetencji poszczególnych komisji stałych.

2. Rada uchwałą powołuje i ustala skład osobowy komisji stałych, przyjmując, iż w skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych.

3. Rada może w formie uchwały powoływać komisje doraźne do wyznaczonych zadań, określając każdorazowo ich skład, cel, przedmiot, zakres i sposób działania oraz okres, na jaki zostają powołane.

4. Propozycję składu osobowego komisji przedstawia Przewodniczący według wniosków zainteresowanych radnych.

5. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego komisji.

6. Do odwołania przewodniczącego komisji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

7. Przepisy Rozdziału IV mają zastosowanie do Komisji Rewizyjnej, o ile przepisy szczególne Rozdziału V nie stanowią inaczej.

8. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch Stałych Komisji Rady.

§ 45. 1. Komisje Stałe Rady działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym do zaakceptowania Radzie.

2. Rada może nakazać wprowadzenie do rocznego planu pracy, o którym mowa w ust. 1, stosownych zmian.

§ 46. 1. Komisje Stałe Rady mogą odbywać posiedzenia wspólne.

2. Stałe Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

4. Wspólnemu posiedzeniu przewodniczy osoba wskazana przez przewodniczących komisji.

§ 47. Pracami Stałej Komisji Rady kieruje jej Przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący komisji.

§ 48. 1. Stałe Komisje Rady pracują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących, a w przypadku nieobecności przez wiceprzewodniczących.

2. Opinie i wnioski Stałej Komisji Rady uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji.

§ 49. Do posiedzeń Stałych Komisji Rady stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 50. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

§ 51. Przepisy § 46 - 50 stosuje się odpowiednio do Doraźnych Komisji Rady Gminy Krasnopol.

§ 52. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu w sprawach ich dotyczących.

Rozdział V. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej

§ 53. 1. Rada powołuje ze swojego składu Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego komisji i co najmniej dwóch członków. Maksymalną liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Rada w stosownej uchwale.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu wiceprzewodniczącego komisji.

§ 54. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje jej pracę i prowadzi jej obrady.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący komisji.

§ 55. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje gospodarkę finansową Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w oparciu o kryterium:

1) legalności;

2) gospodarności;

3) rzetelności;

4) celowości;

5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne zlecone przez Radę w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 56. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej rocznym planie pracy zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

§ 57. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 55 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Pod pojęciem dowodu należy rozumieć w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia osób kontrolowanych. Podczas kontroli mogą zostać wykorzystane jedynie dowody zebrane zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 58. 1. Kontroli w imieniu Komisji Rewizyjnej dokonują zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie osobę kierującą zespołem kontrolnym. Kierujący zespołem kontrolnym dokonuje podziału czynności kontrolnych pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej określającego:

1) kontrolowany podmiot,

2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia kontroli,

3) zakres kontroli,

4) osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrolujący zobowiązani są, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, do okazania kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.

5. O zamiarze, terminie i zakresie kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje na piśmie kierownika kontrolowanego podmiotu co najmniej 7 dni przed jej terminem.

§ 59. 1. W razie powzięcia w toku kontroli podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z przedstawionymi dowodami oraz uznaniu ich za uzasadnione, niezwłocznie powiadamia o stwierdzonych faktach kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

3. W przypadku gdy podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy Wójta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

§ 60. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu ma obowiązek:

1) zapewnić warunki i środki do prawidłowego przeprowadzenia kontroli;

2) przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli;

3) umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu;

4) składać na żądanie kontrolujących ustne lub pisemne wyjaśnienia dotyczące zakresu kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie na ręce kontrolującego składa pisemne wyjaśnienia dotyczące powodów odmowy.

§ 61. 1. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych, zespół kontrolny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz innych przepisów obowiązujących na terenie kontrolowanego podmiotu.

3. Działania zespołu kontrolnego nie mogą naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy.

§ 62. Osoba kierująca zespołem kontrolnym sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, który zawiera:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2) imiona i nazwiska kontrolujących;

3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą;

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

7) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli;

8) datę i miejsce podpisania protokołu;

9) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę sporządzoną na okoliczność odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu wraz z uzasadnieniem tej odmowy.

§ 63. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu, kierownik kontrolowanego podmiotu składa - w terminie 3 dni od dnia odmowy - pisemne wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 64. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 65. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wójt oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 66. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, do dnia 31 grudnia, przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na rok następny.

2. Plan pracy przedstawiony Radzie zawiera co najmniej:

1) terminy i wykaz jednostek zaplanowanych do skontrolowania w roku następnym,

2) zagadnienia, które zostaną poddane kontroli.

§ 67. 1 Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do 31 marca każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zawiera w szczególności:

1) liczbę, przedmiot, miejsca i czas przeprowadzonych kontroli;

2) wykaz nieprawidłowości wykrytych w trakcie kontroli;

3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;

4) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3. Komisja Rewizyjna składa także sprawozdanie ze swojej działalności, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, zawierającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 68. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia członków co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Przepis §11 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

3. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2, zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Przewodniczącego.

4. W miarę potrzeb Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na posiedzenie Komisji Rewizyjnej:

1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;

2) osoby występujące w charakterze biegłych lub ekspertów.

§ 69. 1. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg obrad.

2. Na najbliższym posiedzeniu, po sporządzeniu protokołu, przewodniczący komisji umożliwia członkom komisji oraz innym osobom, które uczestniczyły w posiedzeniu i zabierały głos, zapoznanie się z jego treścią i wniesienie ewentualnych uwag. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty.

3. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący komisji.

4. Od decyzji przewodniczącego komisji, dotyczącej uwzględnienia poprawek i uzupełnień, przysługuje odwołanie do komisji w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 3.

5. Protokół ze wspólnego posiedzenia kilku komisji podpisuje osoba wyłoniona w trybie § 46 ust. 4.

6. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w szczególności zawiera:

1) numer, datę i miejsce odbycia posiedzenia, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia;

2) zaplanowany porządek posiedzenia;

3) numery i zakres tematyczny uchwał podjętych na posiedzeniu oraz przebieg głosowania uchwał z podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się";

4) zapis przebiegu obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych oraz uchwalonych wniosków, odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

5) podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i protokolanta.

7. Do protokołu w formie załącznika dołącza się:

1) listę obecności członków Komisji Rewizyjnej;

2) oryginały podjętych w trakcie posiedzenia uchwał;

3) inne materiały mające znaczenie przy podejmowaniu rozstrzygnięć podczas posiedzenia.

§ 70. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.

§ 71. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli.

3. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

4. Przewodniczący zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

Rozdział VI. Tryb pracy Wójta

§ 72. Wójt wykonuje przypisane zadania i kompetencje określone w przepisach prawa oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.

§ 73. Wójt może uczestniczyć w sesjach Rady oraz pracach komisji.

Rozdział VII. Zasady tworzenia i działania klubów radnych

§ 74. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

§ 75. 1. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu radnych jest niezwłocznie zgłaszane Przewodniczącemu.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu radnych,

2) listę członków klubu radnych,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu radnych.

4. W razie zmiany składu klubu radnych lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu radnych jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego.

§ 76. 1. Kluby radnych działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Rejestr klubów radnych prowadzi Przewodniczący.

§ 77. 1. Kluby radnych działają w okresie kadencji Rady. Wraz z końcem kadencji Rady kluby radnych ulegają rozwiązaniu.

2. Kluby radnych mogą zostać rozwiązane przed upływem kadencji Rady, mocą uchwały członków klubu radnych podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu radnych.

§ 78. 1. Przewodniczącego klubu radnych wybierają jego członkowie spośród siebie.

2. Tryb wyboru przewodniczącego klubu radnych określają jego członkowie.

3. Przewodniczący klubu radnych organizuje jego pracę.

§ 79. 1. Klubom radnych przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu pracy Rady.

2. Kluby przedstawiają swoje stanowiska na sesjach Rady wyłącznie przez przewodniczącego klubu radnych lub wyznaczonego przez przewodniczącego klubu radnych członka klubu radnych.

§ 80. Wójt zapewnia klubom radnych niezbędne do ich funkcjonowania warunki organizacyjne na wniosek przewodniczących klubów radnych.

Rozdział VIII. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

§ 81. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, udostępnia się dokumenty oraz inne informacje publiczne określone w ustawach, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.).

§ 82. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji Rady, podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

§ 83. 1. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Rady i Komisji Rady udostępniane są na wniosek w dniach i godzinach pracy Urzędu, do wglądu na miejscu w siedzibie Urzędu, lub w inny sposób w formie wskazanej we wniosku o udzielenie informacji publicznej.

2. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Wójta i Urzędu udostępniane są na wniosek Urzędu w dniach i godzinach pracy Urzędu, do wglądu na miejscu w siedzibie Urzędu lub w inny sposób, w formie wskazanej we wniosku o udzielenie informacji publicznej.

3. Wgląd w dokumenty na miejscu w Urzędzie odbywa się w obecności pracownika Urzędu, który udostępnia informację publiczną.

Rozdział IX. Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków

§ 84. Rada rozpatruje i załatwia skargi i wnioski zgodnie z postanowieniami działu VIII "Skargi
i Wnioski" Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w stosunku do określonych w tych przepisach osób.

§ 85. Skargi i wnioski, o których mowa w § 84 przyjmowane są przez Przewodniczącego, bądź Wiceprzewodniczącego.

§ 86. 1. Skargi i wnioski podlegające rozpatrzeniu przez Radę są rejestrowane w rejestrze skarg
i wniosków.

2. Przewodniczący:

1) przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi lub wniosku,

2) przekazuje skargę lub wniosek do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej,

3) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi lub wniosku, w tym zawiadomienia o każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w trybie określonym w art. 36-38 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 87. 1. Komisja rozpatrująca skargę lub wniosek zobowiązana jest do:

1) wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze,

2) przygotowania propozycji sposobu załatwienia skargi lub wniosku w formie opinii,

3) przedłożenia propozycji co do podjęcia ewentualnych działań naprawczych.

2. Na żądanie komisji rozpatrującej skargę lub wniosek, Wójt jest obowiązany do przedkładania dokumentów, innych materiałów, bądź wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze lub wniosku, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma.

3. Komisja rozpatruje skargę lub wniosek we własnym zakresie w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Wójta oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy.

4. Do rozpatrzenia skargi lub wniosku Rada może powołać komisję doraźną.

5. Komisja przedkłada Przewodniczącemu Rady propozycję, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3.

6. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzenia skargi lub wniosku.

§ 88. 1. Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, w tym przyjmuje treść odpowiedzi, jaka zostanie udzielona skarżącemu lub wnioskodawcy.

2. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku przez Radę Gminy Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Do zawiadomienia dołącza się uchwałę Rady gminy wraz z uzasadnieniem zawierającym ocenę zebranego materiału dowodowego i wyjaśnienie przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia.

§ 89. Przy załatwianiu skarg i wniosków należy kierować się ograniczeniami jawności wynikającymi z obowiązujących ustaw.


Załącznik nr 1

do Statutu Gminy Krasnopol

infoRgrafika


Załącznik nr 2

do Statutu Gminy Krasnopol

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

1. Aleksandrowo

2.Boksze Nowe

3.Buda Ruska

4. Czarna Buchta

5. Czerwony Krzyż

6. Gremzdel

7. Gremzdy Polskie

8. Głuszyn

9. Jegliniec

10.Jeglówek

11.Jeziorki

12.Krucieniszki

13.Królówek

14.Krasnopol I

15.Krasnopol II

16.Krasne

17.Linówek

18.Łopuchowo

19.Michnowce

20.Murowany Most

21.Mikołajewo

22.Maćkowa Ruda

23.Orlinek

24.Piotrowa Dąbrowa

25.Pawłówka

26.Romanowce

27.Rudawka

28.Rosochaty Róg

29.Remieńkiń

30.Ryżówka

31.Skustele

32.Smolany Dąb

33.Stabieńszczyzna

34.Wysoka Góra

35.Żłobin

36.Żubronajcie

37.Żubrówka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe