Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Zawady

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/13 Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVII/250/14 Rady Gminy Zawady z dnia 26 marca 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. W paragrafie 4 zapis "nieselektywne (zmieszane)" zastępuje się zapisem "selektywne".

§ 2. W paragrafie 5 zapis "selektywne" zastępuje się zapisem "nieselektywne (zmieszane)".

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zawady oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Dariusz Targoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe