Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/52/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławiec Dworski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Sławiec Dworski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 43/IX/91 Rady Gminy i Miasta Nowogród z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski


Załącznik do Uchwały Nr XII/52/15
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 30 września 2015 r.

STATUT
SOŁECTWA SŁAWIEC DWORSKI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sołectwo Sławiec Dworski działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.);

2) Statutu Gminy Nowogród;

3) niniejszego statutu.

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowogród;

2) Radzie Miejskiej- należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowogrodzie;

3) Urzędzie Miejskim- należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Nowogrodzie;

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nowogrodu;

5) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Sławiec Dworski;

6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Sławiec Dworski;

7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Sławiec Dworski;

8) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Sławiec Dworski;

9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Sławiec Dworski.

§ 3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Nowogród.

§ 4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 5. Terenem działania Sołectwa jest wieś Sławiec Dworski.

§ 6. Sołectwo używa pieczęci podłużnych w brzmieniu: Sołectwo Sławiec Dworski Gmina Nowogród , Sołtys wsi Sławiec Dworski.

Rozdział 2.
ORGANY SOŁECTWA

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Rada Sołecka składa się z 3 członków.

§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Miejskiej.

§ 9. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym.

2. Do zadań Sołectwa należy:

1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa;

2) organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie utrzymania porządku, poprawienia estetyki, upowszechniania kultury i sportu;

3) kształtowania zasad współżycia społecznego poprzez udział społeczności lokalnej w zakresie pomocy sąsiedzkiej.

§ 10. Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;

2) podejmowanie działań do wykonania prac na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców;

3) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno- oświatowym i promocyjnym".

Zebranie wiejskie

§ 11. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

§ 12. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) opiniowanie spraw istotnych dla mieszkańców sołectwa;

2) rozpatrywanie informacji z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

3) wnioskowanie do Rady Miejskiej w sprawach dotyczących Sołectwa;

4) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego;

5) podejmowanie decyzji w sprawie organizowania prac społecznych na rzecz Sołectwa;

6) dysponowanie mieniem komunalnym przekazanym w użytkowanie Sołectwu.

§ 13. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.

2. Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) Rady Sołeckiej;

2) Burmistrza;

3) Rady Miejskiej;

4) co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa.

2. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Sołtysa zebranie zwołuje wskazany przez Burmistrza członek Rady Sołeckiej.

§ 15. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 3 dni przed terminem zebrania.

§ 16. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni i uczestniczy w nim przynajmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, zebranie odbywa się w tym samym dniu po upływie 30 min. bez względu na liczbę uczestników zebrania.

§ 17. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 18. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 19. 1. Uchwały na zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.

2. Uchwały na zebraniu wiejskim podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru oraz odwołania sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

§ 20. 1. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę i miejsce zebrania;

2) stwierdzenie ważności zebrania;

3) porządek zebrania;

4) treść podjętych uchwał;

5) opis przebiegu zebrania.

2. Protokół podpisuje Sołtys i osoba sporządzająca protokół.

3. Jeden egzemplarz protokołu z zebrania przekazuje się Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia zebrania.

Sołtys i Rada Sołecka

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

§ 22. Do zakresu działania Sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

§ 23. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa.

§ 24. W razie krótkotrwałej nieobecności Sołtysa bądź niemożności wykonywania przez niego obowiązków ich pełnienie przejmuje Rada Sołecka.

Rozdział 3.
TRYB WYBORU I ODWOŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA

§ 25. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zarządzenia Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa.

2. Zebranie wyborcze prowadzi wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego.

§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

2. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory Sołtysa, w drugiej zaś wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 27. Jeżeli w wyborach na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat głosowanie przeprowadza się, a za wybranego uważa się kandydata, który w głosowaniu uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów mieszkańców uczestniczących w zebraniu.

§ 28. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania, która wybiera spośród siebie przewodniczącego. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

4. Głosowanie przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, które opatrzone są pieczęcią Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

5. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna wpisując nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

§ 29. Za wybranych - sołtysa i członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§ 30. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje przewodniczącemu zebrania.

§ 31. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu bądź uchwały Zebrania Wiejskiego

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie powinien być złożony na Zebraniu Wiejskim przez co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, na następnym zebraniu zwołanym przez Burmistrza w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

§ 32. 1. Przedterminowe wybory Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane do odwołania.

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

3. Kadencja sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z końcem kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach terminowych.

§ 33. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.

3. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

Rozdział 4.
MIENIE SOŁECTWA I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 34. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia przekazanego przez gminę.

§ 35. 1. Rada Miejska może na wniosek Zebrania Wiejskiego, w drodze uchwały przekazać Sołectwu część mienia komunalnego w zarząd i korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego źródła na realizacje zadań statutowych.

2. Przekazanie lub przejęcie mienia dokonuje Burmistrz w formie protokołu zdawczo -odbiorczego.

§ 36. 1. Sołectwo w stosunku do przekazanego mienia dokonuje czynności w ramach zwykłego zarządu polegającego na:

1) korzystaniu z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

3) utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym .

2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na rachunek bankowy Gminy.

§ 37. W imieniu Sołectwa zarząd mieniem sprawuje Sołtys.

§ 38. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Miejski.

Rozdział 5.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 39. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz.

§ 40. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

§ 41. Kontrola działalności Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 42. Rada Miejska i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 44. Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa, w Urzędzie Miejskim na stanowisku do spraw obsługi Rady Miejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe