reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/44/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015r

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.345.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.644.542,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 24.503.351,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 21.736.899,00 zł

b) dochody majątkowe - 2.766.452,00 zł

2) Plan wydatków - 24.982.487,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 19.916.493,00 zł

b) wydatki majątkowe - 5.065.994,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 479.136,00 zł.

§ 4. §4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.299.542,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.820.406,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 6.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.820.406,00 zł,

3) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy - 479.136,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.820.406,00 zł,

c) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy - 479.136,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/44/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 23 września 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

1 345 000,00

1 345 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

1 345 000,00

1 345 000,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

45 000,00

45 000,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

Razem:

20 348 359,00

1 345 000,00

21 693 359,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

2 809 992,00

0,00

2 809 992,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/44/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 23 września 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

10 000,00

10 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

10 000,00

10 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

10 000,00

10 000,00

Razem:

35 008,00

10 000,00

45 008,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

379 942,00

3 634 542,00

4 014 484,00

60016

Drogi publiczne gminne

379 942,00

3 634 542,00

4 014 484,00

4300

Zakup usług pozostałych

175 470,00

35 000,00

210 470,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

3 599 542,00

3 599 542,00

Razem:

18 492 945,00

3 634 542,00

22 127 487,00

Rodzaj:Zlecone

Razem:

2 809 992,00

0,00

2 809 992,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/44/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 23 września 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota na 2015 rok

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2.299.542,00

1.

Kredyty

§ 952

2.299.542,00

2.

Pożyczki

§ 952

0,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0,00

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0,00

Rozchody ogółem:

1.820.406,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1.601.586,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

218.820,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0,00

5.

Lokaty

§ 994

0,00

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/44/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 23 września 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione

do 31.12.2014 r.

Środki

wynikające

z planu na 2015 r.

- ogółem

w tym:

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

2012-2015 (Podl. Urz. Wojew.)

Urząd Marszałkowski (PROW)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

72095

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa"

2014-2015

105.904,00

44.392,00

61.512,00

61.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

92601

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:

2015-2016

1.324.497,00

0,00

160.000,00

110.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

- dokumentacja

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nadzór

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

75412

Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka

2015

19.000,00

0,00

19.000,00

8.200,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

4.

90005

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola

2015

24.600,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

75412

Sanie lodowe

2015

6.048,00

0,00

6.048,00

6.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

90005

Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola

2015

1.142.292,00

0,00

1.142.292,00

391.092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751.200,00

7.

60016

Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola, w tym:

2015

3.649.542,00

50.000,00

3.599.542,00

1.820.406,00

479.136,00

0,00

0,00

1.300.000,00

- nadzór

41.270,00

0,00

41.270,00

41.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

6.271.883,00

94.392,00

5.012.994,00

2.421.858,00

479.136,00

50.000,00

10.800,00

1.300.000,00

751.200,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/44/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 23 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji w

Nazwa jednostki

1.

80120

Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli

10.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

2.

85311

Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej

7.398,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

3.

92605

Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli

3.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

4.

80120

Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

14.610,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

5.

60014

Naprawa drogi powiatowej Nr 1333B Kizielany - Piątak - Wólka

10.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

RAZEM

45.008,00

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

921

Razem:

596.000,00

92109

GOKSIT w Suchowoli

486.000,00

92116

Biblioteki

110.000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/44/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 23 września 2015 r.

Objaśnienia

W dziale 600 - "Transport i łączność" wprowadzono w planie dochodów kwotę 45.000,00 zł na podstawie Umowy Nr DMG - III.7152.24.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Leszczany na terenie Gminy Suchowola.

W/w kwotę przeznacza się na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego - 10.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 32.300,00 zł,

- wykonanie map do celów projektowych (ulic: Nowozielonej, Kasztanowej, Zielonej, Siewnej i Gruntowej) - 2.700,00 zł.

W/w dziale wprowadzono środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.300.000,00 zł.

Do Załącznika "Limity wydatków na zadanie inwestycyjne w 2015 r. dodano
poz. 7 pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie gminy Suchowola na kwotę 3.599.542,00 zł.

Do załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok" dodano pozycję 5 "Naprawa drogi powiatowej Nr 1333B Kizielany - Piątak - Wólka" na kwotę 10.000,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama