reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Sejny

z dnia 9 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny"

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz.379, poz.1072) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399, poz. 1593, z 2015r., poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Sejny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/45/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 skreśla się ust 2,

2) w § 7 skreśla się pkt 3.

3) w § 23 ust 1 skreśla się pkt 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

W podjętej uchwale Nr IX/45/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015r w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny" zostały wprowadzone następujące zapisy:

1) w rozdziale 4. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi w § 5. ust 2 jest zapis "Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach wymienionych w § 5 ust. 1 jest dopuszczalne pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego, poprzez separator substancji ropopochodnych, a powstające w wyniku bieżącej naprawy odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami",

2) w rozdziale 5. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w § 7 pkt 3 jest zapis "ustala się obowiązek utwardzenia miejsca usytuowania pojemników oraz dojazdu do nich z wyłączeniem terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej"

3) w rozdziale 8. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku w § 23 ust 5 jest zapis "posiadania zaświadczenia o aktualnych szczepieniach".

Po analizie w.w zapisów należy stwierdzić, że przepis art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia do określenia w regulaminie zasad mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi - na terenie własnej nieruchomości. Rzeczą rady, podejmującej uchwałę w tym zakresie, jest wskazanie warunków, by opisane wyżej czynności były dopuszczalne. Za niedopuszczalne jest również umieszczenie w regulaminie czystości i porządku nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku porządkowania terenu wokół pojemników. Nie mieści się to w granicach upoważnienia ustawowego z art. 4 ust. 2 ustawy "śmieciowej". Rada gminy może określić wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W zakresie upoważnienia nie mieści się nakładanie obowiązków na właścicieli nieruchomości dotyczących terenów wokół pojemników na odpady. To samo dotyczy posiadania zaświadczeń o szczepieniach psów.

Należy również stwierdzić, że każde niewykonanie obowiązków określonych w regulaminie wydanym na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a niniejszej ustawy. Tak więc zbyt daleko posunięta dowolność i swoboda w określeniu obowiązków właścicieli nieruchomości może prowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady państwa prawa.

Mając powyższe na uwadze należało dokonać zmiany w uchwale Nr IX/45/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015r w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama