reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/15 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 12 października 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

Na podstawie art. 3 ust. 2a w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87,122. 1045 i 1269) oraz § 20 ust. 2 pkt 7 statutu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857, z 2013 r. poz. 32 oraz z 2014 r. poz. 331), Zgromadzenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin czystości i porządku na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza", który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/30/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1907 i z 2014 r. poz. 1953).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Antoni Rymarski


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/15
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 12 października 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza", zwanym dalej "Regulaminem" jest mowa o:

1) podmiocie odbierającym odpady - rozumie się przez to gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) nieruchomości - rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny podmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

3) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;

4) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

5) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza" miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

§ 2. 1. Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza" od 1 lipca 2013 roku zapewnia na terenie gmin: Janów i Korycin odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza", wykonując obowiązek dotyczący pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez podmiot odbierający odpady - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w § 7-8, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub jeżeli brak jest sieci kanalizacyjnej, do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych;

3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie do 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, która należy wykorzystywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625);

5) uprzątanie i zbieranie odpadów z nieruchomości;

6) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych, w sposób opisany w Regulaminie;

7) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości;

8) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 140 z późn. zm.), z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

9) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

a) uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: śniegu, lodu i usunięcia śliskości nawierzchni chodnika oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się także wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

b) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów (przy krawędzi jezdni) i podjęcie działań w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika, piasek użyty do tych celów powinien być usunięty niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;

10) utrzymanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;

11) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów oraz budynków.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości może odbywać się wyłącznie:

1) pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) gdy mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:

1) tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET oraz opakowania chemii gospodarczej;

2) szkło opakowaniowe;

3) puszki aluminiowe i metale;

4) papier i tektura;

5) odpady zielone;

6) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) zużyte opony;

12) styropian;

13) folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane);

14) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak;

15) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji;

16) popiół.

3. Wysegregowane na terenie nieruchomości odpady należy zbierać do pojemników i worków umiejscowionych na terenie nieruchomości.

4. Odpady zbierane selektywnie i odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości to:

1) tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET oraz opakowania chemii gospodarczej;

2) szkło opakowaniowe;

3) papier i tektura;

4) puszki aluminiowe i metale;

5) popiół - od 1 października do 30 kwietnia.

5. Odpady zebrane selektywnie z wyłączeniem wymienionych w ust. 4 mieszkańcy przekazują samodzielnie i na własny koszt do:

1) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) do punktów skupu zorganizowanych przez Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza" lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;

3) do mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych;

4) do punktów sprzedaży zobowiązanych do przyjęcia określonych rodzajów odpadów takich, jak np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory.

6. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, w sytuacji gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 500 m2, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Pozostali właściciele nieruchomości przekazują odpady biodegradowalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Właściciel jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, np. poprzez ich zakup, wydzierżawienie lub w sposób ustalony ze Związkiem Gmin "Kumiałka-Biebrza" lub przedsiębiorcą odbierającymi odpady komunalne.

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności 30, 60, 90, 120 i 1500 L;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;

8) worki o pojemności od 60 do 120 L (odpady zbierane selektywnie) o następującej kolorystyce:

a) worek żółty - do zbierania tworzyw sztucznych (butelek PET oraz opakowań po chemii gospodarczej),

b) worek niebieski - do zbierania papieru, tektury,

c) worek czerwony - do zbierania puszek metalowych oraz innego drobnego złomu metali,

d) worek zielony - do zbierania szkła,

e) worek szary - do zbierania popiołu.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny posiadać konstrukcje umożliwiającą ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS - opcjonalnie).

3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz w roku oraz bieżącej naprawie i konserwacji.

§ 8. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady zmieszane, przy częstotliwości wywozu co najmniej raz w miesiącu dla nieruchomości:

1) 40 L na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 L na każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy;

2) dla szkół wszelkiego typu 3 L na każdą osobę;

3) dla żłobków i przedszkoli 3 L na każdą osobę;

4) dla lokali handlowych 40 L na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 L na jeden lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 40 L na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 L na każdy punkt;

6) dla internatów, hoteli, pensjonatów, domów opieki 30 L na jedno łóżko;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 L na każdych dziesięciu zatrudnionych;

8) dla lokali gastronomicznych 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne;

9) dla urzędów, instytucji i innych 5 L na każdego pracownika i 5 L na każdych 10 interesantów;

10) dla targowisk na jedno stanowisko co najmniej 25 L pojemnika;

11) dla cmentarzy co najmniej 3 m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza.

2. W przypadku budynków wielorodzinnych należy ustawić kontener na odpady zmieszane o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby mieszkańców i normatywnej pojemności 40 L na jednego mieszkańca.

3. Miejsca publiczne, w szczególności drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki, place zabaw powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) odległość między koszami rozstawionymi na głównych ciągach komunikacyjnych i w parkach nie może przekraczać 200 m;

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 9. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności minimalnej 5 L na 1 mieszkańca przy czym nie mniejszej niż 1 m3 (dla szkła i papieru), 1,5 m3 dla tworzyw sztucznych dla każdego punktu zbierania, przy wywozie raz w miesiącu.

2. Na terenach użyteczności publicznej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest zobowiązany ustawić Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza".

3. Podmiot odbierający odpady zbierane selektywnie będzie sprawdzał i oceniał stopień zanieczyszczenia zawartości worków i pojemników z tymi odpadami. Przy stwierdzeniu zanieczyszczeń w worku lub w pojemniku odpady nie będą odbierane.

§ 10. Wymagania w zakresie urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych:

1) nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. );

2) właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Odpady komunalne zmieszane powinny być odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie takie jak:

1) tworzywa sztuczne,

2) szkło opakowaniowe,

3) papier i tektura,

4) puszki aluminiowe i metale,

5) popiół,

podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz w miesiącu,

4. Niewystawienie worków lub pojemników do miejsc umożliwiających odbiór i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych skutkuje nieodebraniem odpadów.

5. Odpady zielone, które będą zbierane na terenie nieruchomości mogą być:

1) składowane na przydomowym kompostowniku;

2) dostarczane samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy zobowiązani są dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;

2) zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych lub do uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m. in. punktów sprzedaży akumulatorów), zużyte baterie mogą być również zbierane i odbierane w systemach zbiórki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub w systemie określonym przepisami w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz);

6) zużyte opony;

7) styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak;

8) folie (rolnicze, ogrodnicze i budowlane).

7. Kosze uliczne będą opróżniane z minimalną częstotliwością 2 razy w tygodniu lub codziennie w czasie imprez masowych.

§ 12. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

§ 13. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, odpadów płynnych, substancji toksycznych, żrących, a także odpadów z działalności gospodarczej;

2) zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach na odpady ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego;

3) zabrania się gromadzenia odpadów poza pojemnikami.

§ 14. 1. Wywóz nieczystości ciekłych z szamb wykonują przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia.

3. Do wywozu nieczystości płynnych z szamb wyznacza się następujące punkty zlewne:

1) dla Gminy Korycin na terenie oczyszczalni ścieków w Korycinie;

2) dla Gminy Janów na terenie oczyszczalni ścieków w Janowie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.

3. Jednym z systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych może być zbiórka odpadów opakowaniowych po napojach przez jednostki handlowe, jako opakowania jednostkowe objęte kaucją.

4. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawienia ich bez nadzoru oraz przez utrzymywanie zwierząt w sposób uniemożliwiający wydostanie się z nieruchomości.

2. Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców (np. niedopuszczanie do zakłócania ciszy nocnej przez psy).

3. Na terenie użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a jego opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użyteczności publicznej takich jak chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. Do usunięcia zanieczyszczeń każdy właściciel zwierzęcia domowego winien zaopatrzyć się w stosowne torebki.

5. Nieruchomości, na terenie których przebywają psy agresywne oraz mogące stwarzać zagrożenie powinny być wyposażone w widoczną, estetyczną tabliczkę z napisem ostrzegawczym: "Uwaga pies".

6. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim, a w szczególności dotyczy to właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do chodników i innych miejsc uczęszczanych przez pieszych.

7. Psy wałęsające się bezpańsko bez nadzoru właściciela będą podlegały odłowieniu.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców takich jak: hałas, zapach itp. oraz zagrożeń dla środowiska.

2. Na terenach w granicach administracyjnych gmin: Janów i Korycin wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości;

2) właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania obejść gospodarczych w należytej czystości i porządku oraz w odpowiednim stanie sanitarnym.

Rozdział 8.
Obszary podlegające deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości położone na terenie działania Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza".

2. Na nieruchomościach powinna być przeprowadzona deratyzacja co najmniej raz na dwa lata.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza". określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sokółce obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczy termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren jego nieruchomości osobom upoważnionym przez Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza". w celu przeprowadzenia kontroli realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowień Regulaminu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama